Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9544 E. , 2017/1560 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9544 E. , 2017/1560 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9544 E. , 2017/1560 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar...Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti., ... Turizm Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ... İnşaat Güv. Tur. Gıda Temizlik Toto. San. ve Tic.Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davacı şirket ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın temizlik işini üstlendiğini, davacı şirketin ...'ın işçilik alacaklarını ödediğini, ödenen işçilik haklarından davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek, 17.100,00 TL'nin 26.11.2012 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte rücuen davalı şirketlerden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, ... 1. İş Mahkemesi'nin 2011/634 Esas sayılı dosyasında dava dışı ...'ın açtığı işçilik ücret alacaklarına ilişkin alacak davasında kabulüne karar verilen 17.100,00 TL'nin 3. kişi ...'a davacı tarafından ödendiği, davalılardan ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. (Yeni Ünvanı ... İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd.Şti.) ile davalı ... Tem. Emlak İnş. Hizm. Ltd. Şti.'lerinde 3. kişi ...'ın bir hizmeti bulunmadığından, bu davalılar hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddi gerektiği, davacının ihbar tazminatı namı ile ödediği 2.875,08 TL'den iş akdine son veren işveren olması nedeni ile davalılara rucu edemeyeceği, diğer kalemlerin ise işçinin çalıştığı dönemlere isabet eden miktarlar itibariyle sorumlulukları oranında ayrı ayrı davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalılar...Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti., ... Turizm Taşımacılık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ... İnşaat Güv. Tur. Gıda Temizlik Toto. San. ve Tic.Ltd. Şti. vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dava, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkin olup, tarafların tacir olması ve uyuşmazlığında ticari iş olması karşısında davaya ticaret mahkemesinin bakması gerekirken asliye hukuk mahkemesinde bakılması TTK'nın 5. maddesi uyarınca doğru görülmemiştir.
2- Bozma neden ve sebeplerine göre, anılan davalılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde iadelerine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları