Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9260 E. , 2017/1604 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9260 E. , 2017/1604 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9260 E. , 2017/1604 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı ... vekili Av. ... ... ile davalı şirket vekili Av. ... gelmiş, davacılar tarafından gelen olmadığından, onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ile davalı şirket arasında 20.07.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olduğunu, müvekkillerinin murisinin yaşlılık ve hastalığından yararlanarak, ... Ltd. Şti. ile aralarındaki 20.07.2009 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şartları yerine getirilmediği halde sözleşmede belirlenen taşınmazın davalı şirketin sözleşme dışı ortaklarından ...'e devrettirildiği ileri sürülerek, tapu iptali ve tescil, sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, açılan davayı kabul etmediklerini, hata ve hile iddiaları yönünden davanın zamanaşımına uğradığını, bina arsa sahibinin talebiyle ruhsatının beklenmeden yapıldığını, sözleşmenin feshi talebinin kötüniyetli olduğunu, davalı ...'ün iyiniyetli 3. kişi olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı arsa sahibinin edimine ilişkin şekil eksikliği yerine getirildiği için sözleşmenin geçerli hale geldiği, yüklenicinin sözleşme gereğince edimlerini yerine getirmedi*ği için temerrüde düştüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshine, davaya konu taşınmazın tapusunun iptali ile davacılar adına veraset ilamındaki paylarına göre kayıt ve tesciline, davacıların zarar talebinden feragat etmesi nedeniyle davacıların tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Taraflara karşılıklı borç yükleyen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde kendi edimini yerine getirmeyen taraf karşı tarafın edimini ifa etmesini isteyemez, bu itibarla teslim süresinin başlayabilmesi için arsa sahibinin hukuki ve fiili ayıptan ari olarak arsayı yükleniciye teslim etmesi gerekir.
Somut olayda 4 ve 5 no'lu parseller üzerinde yapı ruhsatı alınabilmesi için, parsellerde bulunan belediyeye ait arkın ilave edilmek suretiyle parsellerin tevhit işlemlerinin yapılması zorunlu olduğundan ve bu hususta yükleniciye herhangi bir yetki verilmediğinden, arsa sahiplerinin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve fiili ayıptan ari olarak arsayı teslim ettiği ve yüklenicinin teslimde geciktiği söylenemez. Bu nedenle, arsa sahiplerinin inşaatın süresinde teslim edilmediği gerekçesiyle, sözleşmenin feshi talebinin reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
3-Şekil şartına uyulmadığı için geçerli olmayan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi arsanın davalı ...’e tapuda intikali ile geçerli hale gelmiştir. Geçerli hale gelen sözleşmede arsanın devri, yapılacak işin seviyesine bağlanmış olmasına rağmen sözleşmedeki işler tamamlanmadan arsanın devredilmesi TBK’nın 96. maddesinde belirtilen erken ifa mahiyetindedir. Bu durumda artık sözleşme içeriğine göre tapu iptali ve tescil koşullarının oluşup oluşmadığı araştırıldıktan sonra sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek tapu iptal ve tescil talebinin kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.
4-Öte yandan yargılama sırasında davalılar vekilinin bilirkişinin reddine dair talebi hakkında olumlu ya da olumsuz şekilde herhangi bir karar verilmemiş olması da doğru değil ise de bu husus ve düzenlenen bilirkişi raporu bu aşamada sonuca etkili görülmediğinden ayrıca bozma nedeni yapılmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün adı geçenler yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları