Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9081 E. , 2017/1659 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9081 E. , 2017/1659 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9081 E. , 2017/1659 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili kooperatif tarafından üyesi ...'a kredi kullandırıldığını, davalı üyelerin müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla kefil olduğunu, senedin vadesinde ödenmemesi nedeniyle borçlular aleyhine takip başlatıldığını, davalıların müracaatı üzerine takibin kendileri açısından iptal edildiğini ancak kefaletin devam ettiğini ileri sürerek 8.322,18 TL alacağın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, borçlu olmadıkları yönünde verilmiş bir kesin hüküm bulunduğundan davanın reddi gerektiğini, 5661 sayılı 25.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren Yasa'nın 1. maddesi ile kefaletin sona ermesi gerektiğinin düzenlendiğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 99. maddesi uyarınca kooperatif ile ortağı arasındaki davalar ticari dava olup ticaret mahkemesinde görülmesi gerekmektedir. ... ilçesi, Ticaret Mahkemelerinin görevi açısından... Adliyesine bağlıdır. Bu nedenle davanın... Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekirken, görevsiz mahkemece davanın esasına girilerek yazılı şekilde görülmesi uygun görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davalılardan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları