Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/9070 E. , 2017/1661 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/9070 E. , 2017/1661 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529355
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/9070 E. , 2017/1661 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili müvekkili ile davalılar imzalanan 13.07.2010 tarihli inanç anlaşması doğrultusunda davacının kooperatifteki hissesini tüm hak ve vecibeleriyle ...'a devrettiğini ve 02.08.2010 tarihli kooperatif yönetim kurulunun toplantısında hisse devrinin oybirliği ile kabul edildiğini, davacının borcu ödediğini, ancak ...'ın teminat olarak kendisine bırakılan kooperatif hisselerini vermekten kaçındığını, bu nedenle davacının kooperatif üyeliğinin tespitine, hissenin davacıya iadesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın zamanaşımı nedeniyle ve esastan reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalı ...'ın, aidiyeti istenen ... Konut Yapı Kooperatifindeki hissesini 18.06.2013 tarihinde ... isimli şahsa devrettiği, dava tarihi itibariyle üzerinde kooperatif hissesi bulunmadığı dolayısıyla davalılara husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davada kooperatif üyeliğinin tespiti talep edilmiş olmakla kooperatifin davada zorunlu olarak hasım gösterilmesi gerekir. Zira taraflar arasında yapılan sözleşme uyarınca kooperatifin işlem yaptığı iddia edilmiş olduğu gibi, lehe verilecek bir karar da kooperatif tarafından infaz edileceğinden kooperatifin bu davada taraf sıfatı ile yer alması zorunludur. Mecburi dava arkadaşlarından bir tanesinin davada olmaması halinde davanın sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu nedenle davaya kooperatifinde hasım olarak katılarak davaya devam olunması gerekirken; bu husus göz ardı edilerek davaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları