Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8961 E. , 2017/1376 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8961 E. , 2017/1376 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8961 E. , 2017/1376 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar ..., ... ve vekilleri Av. ... ile davacı şirket temsilcisi ... ve vekili Av. ...'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasında 08.06.1998 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, yapım aşamasında çıkan uyuşmazlık sebebiyle inşaatın tamamlanamadığını, inşaat seviyesinin % 70 oranında olduğunu, kesinleşen mahkeme ilamına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin geçersiz olduğunun tespit edildiğini, davalıların arsasında yapılan imalatların ekonomik değeri sebebiyle malvarlıklarında meydana gelen artışın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre şimdilik 100.000,00 TL'sinin ihtarname tarihi olan 05.05.2003 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile dava değerini 1.727.346,10 TL'ye artırmıştır.
Davalılar vekili, davanın hak düşürücü sürede açılmadığını, alacağın zamanaşımına uğradığını, imalatların tümüne yakın kısmının imar mevzuatına aykırı ve sözleşme ile projeye uygun olmayan işler olması sebebiyle yıkılması gereken enkaz durumunda olduğunu, ekonomik değerinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davalarında hak düşürücü sürenin düzenlenmediği ve cevap dilekçesi ibraz süresi geçtikten sonra zamanaşımı def'inde bulunulduğundan davalı tarafın usule ilişkin itirazlarının yerinde görülmediği, davalı taraf aşama itibariyle savunmalarında sözleşmeye dayansa da, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geçersiz olması ve davacının da davasını sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayandırması karşısında, davalının, imalatların yıkıma muhtaç olduğu yönündeki savunmasına itibar edilmeyeceği, imalatların maliyetlerinin hesabında işçilik, nakliye gibi kalemlerin yer alması gerektiği, yıpranma sebebiyle imalat bedelindeki azalmanın, imalatı oluşturan tüm harcama kalemlerini kapsayacağı, % 20 yıpranma payı düşüldükten sonra tespit edilen bedel üzerinden davacının imalat bedeline hak kazandığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temiz etmiştir.
Davacı yüklenici, davalı arsa sahiplerinin, aralarındaki 08.06.1998 günlü sözleşmeyi haksız olarak feshettiklerinden bahisle imalat bedelinin tahsilini istemiş, mahkemece yargılama sırasında alınan bilirkişi raporuna göre davacı yüklenici tarafından yapılan imalatınekonomik değerinin bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı arsa sahipleri tarafından özel olarak alınan inşaat mühendisi ... imzalı raporda, yapıların plan, proje ve eklere göre imal edilmedikleri, kolonlarda eksiklik olup taşıyıcı sistemde kolon iptaline gidilmesinin yapının yıkımını gerektireceği, güçlendirmenin mümkün olmadığı, mevcut yapıların yıkım sonrası cüruf değerlerinden başka bir değerinin bulunmadığının tespit edildiği ve ...Belediye Başkanlığı'nın 29.01.2016 tarih ve 168 sayılı Belediye Encümen Kararı ile de; dava konusu taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırılıklarından ötürü 30 gün içerisinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmelerinin aksi halde Belediyece yıkımın gerçekleştirileceğinin bildirildiği görülmüştür. Ancak dosya kapsamında yer alan belgeler ve keşif sırasındaki tespitler nazara alındığında inşaatın mevcut haliyle ekonomik değerinin bulunduğu açıklanmış ise de, yukarıda belirtilen özel rapor ve belediye yazısı ile çeliştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, mahkemece, ilgili belediyesinden mevcut imalatın yasal hale gelip gelemeyeceğinin şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenmesi, yasal hale gelebilecekse bunun için gereken tüm iş ve işlemlerin sorulması ve gelecek cevaba göre konusunda uzman bilirkişi kurulu refakatiyle mahallinde keşif yapılarak rapor alınmak suretiyle mevcut imalat bedelinin ve inşaatın yasal hale getirilmesi için gereken tüm masrafların tespiti ile saptanan imalat bedelinden mahsubu sonucu varsa kalan imalat bedelinin tahsiline hükmedilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları