Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8902 E. , 2017/1487 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8902 E. , 2017/1487 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8902 E. , 2017/1487 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili avukat ...ile asıl davada davalı-karşı davada davacı şirketlerin vekilleri avukat ... ve avukat ...'ın gelmiş olmalarıyla, duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin murisi ile davalı yükleniciler arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşme gereğince inşaat yapılacak arsaların bir kısım hissesinin yükleniciye tapuda devredildiğini, ancak davalıların sözleşme, teknik şartnameye aykırı inşaat yaptıklarını ve süresinde teslim etmediklerini ileri sürerek, davalıların inşaattaki eksik ve ayıplı imalatları gidermelerini, gecikme nedeniyle oluşan cezai şartın tahsilini, ...Ada ...numaralı parselde...adet, ...Ada... numaralı parselde 3 adet bağımsız bölümde eksik işlerin tamamlanabilmesi için kullanılan malzeme ile seçilen malzeme arasındaki fark bedelin tahsilini, ... Ada ...numaralı parselde iki adet bağımsız bölümün eksik işlerinin tamamlanması için malzeme ve işçilik bedelinin tahsilini, sözleşmeye uygun olarak tamamlanmayan inşaat nedeniyle oluşan değer kaybının tahsilini, emlak vergisi, abonelik bedelinin tahsilini,... Ada ...ve ... Ada ...numaralı parsellerde, davacıya eksik verilen eklentilerin tapuda tescilini, her bağımsız bölüm için iki adet kapalı otoparkın eklenti olarak tapuya tescilini, iş programına uyulmaması nedeniyle uğranılan zararın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiş, karşı davada, karşı davalının kusurlu davranışları nedeniyle gecikme olduğunu ileri sürerek, projenin piyasa değeri ve dairelerdeki fiyat düşmesi ve maliyetlerdeki artış nedeniyle uğranılan zararın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından, davalıların inşaattaki eksik ve ayıplı imalatları gidermelerine, ...Ada ... numaralı parselde 9 adet, ... Ada ...numaralı parselde 3 adet bağımsız bölüm için ayıplı işler nedeniyle doğan zarar ile 113 Ada 1 numaralı parselde iki adet bağımsız bölümün eksik işlerinin tamamlanması için 629.500,00 TL'nin, gecikme tazminatı olarak 130.690,00 TL'nin; ortak alanların sözleşmeye uygun yapılmaması

nedeniyle uğranılan değer kaybı 1.060.000,00 TL'nin, 5.802,90 TL vergi, 1.638,00 TL abonelik bedellerinin tahsili ile ...Ada...numaralı parselde davacıya eksik verilen 370/10000 hissenin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline, eklentiler projede gösterilerek kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesi gerektiğinden, eklentilerin tesciline yönelik talebin ve eksik hissesi olmadığından 112 Ada 11 numaralı parseldeki tescil talebinin reddine; inşaattaki gecikmeye yükleniciler sebep olduğundan karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Davacı arsa sahibi, davada, kendisine ait bağımsız bölümlerin geç teslimi nedeniyle oluşan gecikme tazminatının tahsilini istemiş, mahkemece, toplam 14 adet daire için teslimi gereken 18.11.2006 tarihinden, fiili teslim ve satış tarihlerine kadar hesaplanan miktar hüküm altına alınmıştır. Dosyada mevcut tapu kayıtlarının incelenmesinden, davacıya ait L Blok 4 numaralı bağımsız bölümün 09.05.2006 tarihinde satıldığı, böylece bu daire nedeniyle davacı arsa sahibinin, gecikme nedeniyle zarara uğramadığı anlaşıldığından anılan bağımsız bölüme yönelik gecikme tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olmuştur.
Bununla birlikte, davacıya ait dairelerdeki eksik işlerin tamamlanması ve ayıplı işler nedeniyle uğranılan zarar için toplam 629.500,00 TL'nin tahsiline karar verilmiş ise de, bu miktar, hükme esas alınan bilirkişi raporundaki miktarla uyumlu değildir. Mahkemece, bu talepler için toplam 382.250,00 TL'nin tahsiline karar vermek gerekirken, yazılı miktarın hüküm altına alınması doğru olmamıştır.
3) Dosya ve Uyap kapsamındaki belgelerin incelenmesinde, davacı tarafça daha fazla bilirkişi ücreti yatırılmış olmasına rağmen, daha az miktarın hüküm altına alınması da hatalı olmuştur.
4) HMK'nun 297/2. maddesi gereğince, mahkemelerce; her bir talep hakkında; açık, şüphe ve tereddüte yer vermeyecek, özetle infazı kabil şekilde hüküm tesis edilmelidir. Somut olayda, hükümde, 113 Ada 1 numaralı parselde 370/10000 hissenin iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir. Tapu kayıtlarının incelenmesinde, anılan taşınmazda kat irtifakının tesis edildiği, bir kısım bağımsız bölümlerin üçüncü kişilere devredildiği görülmektedir. Bu durumda, verilen tescil kararının infazının mümkün olmayacağı açık olduğu gibi, mahkemece, bu konuda yeterli incelemenin de yapılmadığı anlaşılmaktadır. O halde,... Ada 1 numaralı parselde kat irtifakı tesisine ilişkin resmi senet ve dayanaklarının ilgili tapu sicil müdürlüğünden getirtilerek, arsa sahibinin bu belgelerde bizzat imzasının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, imzası var ise, paylaşımın bu şekilde kararlaştırıldığı kabul edilerek eksik hisse tescili talebinin reddine karar verilmesi, aksi durumda yani bizzat imzasının bulunmadığının anlaşılması halinde ise, gerekirse konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınarak, eksik aldığı bağımsız bölüm olup olmadığı belirlenerek, sonucuna göre infazı kabil bir hüküm kurulmalıdır.
Açıklanan hususlar dikkate alınmadan, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bozulması gerekmiştir.
5) Bozma nedenlerine göre, davacı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2), (3), (4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, mahkeme kararının, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar- karşı davacılar yararına, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı yararına, (4) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraflar yararına BOZULMASINA, (5) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalılar-karşı davacılara; 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılar-karşı davacılardan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı-karşı davalıya verilmesine, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları