Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8877 E. , 2017/1406 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8877 E. , 2017/1406 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8877 E. , 2017/1406 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı ...'na çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği görüldüğünden, davacılar tarafından da gelen olmadığından incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, müvekkillerinin miras bırakanı ... ile davalı arasında 28.07.2010 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre, ruhsat tarihinden itibaren 24 ay içerisinde davalının binaları tamamlayıp iskân ruhsatını alarak ...'e teslim edeceğini, inşaatın tamamlama süresinin 18.02.2013 tarihinde dolduğunu fakat inşaatın tamamlanmadığını ileri sürerek, sözleşmenin ileriye yönelik olarak feshi, eksik imalatın tamamlanması bedeli, kira bedeli ve yükleniciye bırakılması gereken D blok ile C blokun zemin katının kendilerine bırakıldığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı asıl, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, yüklenici tarafından, imara ve projesine uygun inşaat yapılıp inşaat seviyesinin % 90’ı aşması ve iskân raporu alınmasına engel bir durumun bulunmaması hallerinde sözleşmenin ileriye etkili olarak feshine karar verilebileceği, inşaatın tamamlanma seviyesinin % 90'ı aştığı ve iskânın mümkün olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile, sözleşmenin ileriyi etkili sonuç doğuracak şekilde feshine, ...ili, ...İlçesi ... no'lu parseldeki D blok ve C blokun zemin katının davacılara bırakıldığının tespitine, 84.000,00 TL kira bedelinin 18.02.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, eksik iş bedeli olan 152.256,09 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı asıl temyiz etmiştir.
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ileriye etkili olarak feshi ile taraflar arasındaki ilişkinin tasfiye edilmesidir.
Somut olayda davacı arsa sahipleri, sözleşmenin ileriye etkili olarak feshini ve davalı yüklenicinin kira borcu ile eksik imalat borcu olduğunu ileri sürerek, sözleşmeye göre yükleniciye verilmesi kararlaştırılan C ve D bloklardaki zemin katta kat irtifakı kurulmayan bağımsız bölümlerin kendilerine ait olduğunun tespitini talep etmişlerdir. Bu talep sözleşmenin tasfiyesi şeklinde anlaşılmalıdır. Mahkemece, davacı arsa sahiplerinin geç teslimden dolayı 84.000,00 TL kira bedeli, 152.256,09 TL eksik iş bedeli bulunduğu tespit edilerek, bu taleplerle ilgili tahsil hükmü kurulmuş, ayrıca C ve D bloklardaki yükleniciye bırakılması kararlaştırılan dört adet bağımsız bölümünde davacılara ait olduğunun tespitine karar verilmiştir. Oysaki yapılması gereken C ve D bloklardaki zemin katta bulunan bağımsız bölümlerin davalı yüklenicinin yaptığı imalat oranına göre hak edilip edilmediğinin belirlenmesi ve hak edilmediği oranda davacı arsa sahiplerine bırakılması şeklinde hüküm kurulmalıdır.
Bu durumda mahkemece, mahallinde yeniden keşif yapılarak, taraflarca yargılama sırasında itiraza uğramayan kira bedeli ve eksik iş bedeli sabit bırakılarak, davaya konu dört bağımsız bölümün değerinin tespit edilerek, taraflar arasındaki sözleşme tasfiye edileceğinden kira bedeli ve eksik iş bedeli dışında iskân ruhsatınında yüklenici tarafından alınacağı gözetilerek, iskân ruhsatı için gerekli harç ve diğer ödemeler gibi yüklenicinin sorumluluğunda olan miktarlar nazara alınarak, yüklenicinin davaya konu C ve D bloklardaki bağımsız bölümlerden hakettiği bağımsız bölüm bulunup bulunmadığı tespit edilip, bulunduğu takdirde bu bağımsız bölüm veya bölümlerin kat irtifakına esas arsa payı belirlenerek davalı yükleniciye devredilecek şekilde dava dışı bırakılması ve kalan diğer bağımsız bölüm veya bölümlerin davacı arsa sahiplerine bırakılmasına dair tespit talebinin kabulü şeklinde hüküm kurulması gerekirken, bu hususlar nazara alınmadan hem tespit hemde tahsil hükmü kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları