Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8814 E. , 2017/1459 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8814 E. , 2017/1459 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515809
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8814 E. , 2017/1459 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...Asliye Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 02.07.2015 gün ve 2014/3760 Esas, 2015/5120 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahil... Lojistik A.Ş. vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili şirketin 27.01.2004 tarihinde...'de kurulduğu ve halen ... Serbest Bölgesi ...'de bulunduğunu, şirketin sermayesinin tamamını ödendiğini ve şirketin halen tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösterdiğini ancak 2005 yılından itibaren Asya merkezli haksız rekabet ve 2008 yılındaki küresel ekonomik kriz nedeni ile komşu ülkelerindeki siyasi karışıklıklar sonucu tüm tekstil firmaları gibi müvekkili şirketide zor duruma düşürdüğünü ve TTK'nın 376. maddesi uyarınca müvekkili şirketin borca batık hale geldiğini ancak uygulanacak iyileştirme projesi nedeniyle bu durumdan çıkabileceğini ve borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek, müvekkili şirketin iflasının bir yıl süre ile ertelenmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi kurulundan rapor alınmış, davacı işyerinde keşif icra edilmiş, kayyımdan raporlar alınmış ve yapılan yargılama sonunda, davacı şirketin Türkiye'de Tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir yere sahip olduğu, müşteri bulma sıkıntısı çekmediği, faaliyet ve ihracatlarına devam ettiği, borca batıklıktan kurtulabileceği ve iflas ertelemesi ile alacaklıların alacaklarını asgari bir kayıpla tahsil edebilecekleri, davacı şirketin iflas erteleme koşullarını sağladığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile İİK'nın 179 ve devamı maddeleri uyarınca davacı şirketin iflasının bir yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, bir kısım müdahiller vekilleri temyiz etmiş, mahkemece verilen karar Dairemizin 02.07.2015 günlü, 2014/3760 E., 2015/5120 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez müdahil ... Lojistik A.Ş. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
İflas erteleme davalarında genel dava teorisinden ayrık olarak dava tarihinden sonraki gelişen durumlarda nazara alınarak karar verilmelidir. Mahkemece verilen iflas erteleme kararı Dairemizce onanmış ise de dosyaya sunulan son kayyım raporlarında şirketin faaliyetini durdurduğu ve bilirkişi raporunda da şirketin borca batıklığının arttığı belirlenmiştir. Mahkemece İİK’nın 179/b-5. maddesi çerçevesinde dosyanın re'sen ele alınarak iflasa karar vermesi de mümkün bulunduğundan, yukarıda belirlenen ilke ve tespitler ışığında şirketin borçtan kurtulmasının mümkün olmadığı anlaşılmış ve bu nedenle Dairemiz onama kararının kaldırılmasına ve hükmün açıklanan nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle, müdahil... Lojistik A.Ş. vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 02.07.2015 gün ve 2014/3760 esas, 2015/5120 karar sayılı ilamının kaldırılarak, hükmün müdahil... Lojistik A.Ş. lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 16.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları