Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8482 E. , 2017/1410 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8482 E. , 2017/1410 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529484
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8482 E. , 2017/1410 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 09.07.2015 gün ve 2015/3121 Esas, 2015/5367 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı-karşı davalı vekili, müvekkili arsa maliki ile yüklenici arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek sözleşme yapıldığını, yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, inşaatta sözleşmeye aykırı, eksik ve hatalı imalat olduğunu, bunların mahkeme aracılığıyla tespit edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere sözleşmeye aykırı işler sebebiyle 25.000,00 TL, daire ve dükkanların geç tesliminden dolayı 5.000,00 TL tazminat ve 70.000,00 TL cezai şart olmak üzere toplam 100.000,00 TL'nin tahsilini talep ve dava etmiş; karşı davadaki tazminat taleplerinin reddini istemiştir.
Davalı-karşı davacı vekili, teslim süresinin asıl sözleşme ile belirlendiğini, ilk sözleşmenin yapılmasından sonra davacının kat irtifakı gibi işlemler için 2006 yılında vekalet verdiğini, 19.09.2007 tarihinde de müvekkilini azlettiğini, müvekkilinin daire satamaması nedeniyle, finansman sıkıntıları yaşamaya başladığını, davacıya düşen daireler yapılıp teslim alındığı için davalı şirkete düşen tapuların verilmiş olduğunu, davacının teslim aldığı bir kısım daireleri satmış ve kiraya vermiş olduğundan bunlarla ilgili herhangi bir talepte bulunamayacağını savunarak, davanın reddini istemiş; karşı dava dilekçesinde ise, müvekkilinin vekaletten azledilmesi ve hakkında olumsuz propaganda yapılması sonucu daire satışının engellenmesi nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL cezai şart, dairelerin sözleşmede belirlenenden daha büyük yapılması ile daha kaliteli imalat yapılmasına dayalı şimdilik 5.000,00 TL ayrıca dairelerin vaktinden önce teslim edilmesi sebebiyle davacının yararlandığı kira bedeli olarak şimdilik 1.000,00 TL olmak üzere toplam 11.000,00 TL'nin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki 13.11.2006 tarihli sözleşme ve 17.07.2008 tarihli ek sözleşme gereğince davacı arsa sahibine teslim edilen dükkan ve dairelerdeki eksik ve kusurlu işlerin dava tarihi itibariyle bedelleri toplamının 100.176,76 TL olduğu, dairelerin süresi içerisinde teslim edilmiş olması nedeniyle kira bedeli talep edilemeyeceği, ancak iskân ruhsatı olmadığı için kiraya verilemeyen E blok altındaki 1 adet dükkan için davacı arsa sahibi lehine 01.12.2009 tarihinden dava tarihine kadar 21.800,00 TL kira bedeli talep edilebileceği, taraflarca sözleşmenin 6. maddesine göre.cezai şart talep etmiş ise de, cezai şartın sadece karşı tarafın sözleşmeden cayması ve işin yapılmasına veya ilerlemesine mani olması halinde geçerli olduğu, cezai şart taleplerinin yerinde olmadığı, yüklenicinin daha pahalı, sözleşmeden farklı ve daha kaliteli imalatına rastlanmadığı, tazminat isteminin yerinde olmadığı, ancak arsa malikine verilen bazı dairelerin daha büyük olduğu, 59.257,90 TL talep edebileceği, erken teslim nedeniyle arsa malikinin elde ettiği gelire yönelik talebin yerinde olmadığı gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulüne, taleple bağlı kalınarak eksik ve ayıplı işler bedeli olarak 25.000,00 TL ve gecikmeden dolayı kira kaybı nedeniyle 5.000,00 TL'nin tahsiline, cezai şart talebinin reddine; karşı davanın kısmen kabulüne taleple bağlı kalınarak 5.000,00 TL fazla imalat bedelinin tahsiline dair verilen karar Dairemizin 09.07.2015 tarihli ilamı le bozulmuştur.
Asıl davada davalı-karşı davada davacı yüklenici karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 10.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları