Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8417 E. , 2017/1540 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8417 E. , 2017/1540 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul



23. Hukuk Dairesi 2015/8417 E. , 2017/1540 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı, davalı kooperatifin üyesi iken kooperatiften ihraç edildiğini, ihraç kararı kesinleşmeden 30.06.2013 tarihinde genel kurul toplantısı yapıldığını, genel kurul toplantısına kooperatif üyesi olarak çağrılmadığını ileri sürerek, kooperatif tarafından yapılan 30.06.2013 tarihli genel kurul toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; yapılış tarihleri nazara alındığında, genel kurul kararlarının değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, kooperatifin davacının ihracı işlemlerini anasözleşmeye ve yasaya uygun yaptığı, iptalini gerektirir bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı ... vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif genel kurul kararının iptaline ilişkindir.
1-Kooperatif genel kurul toplantılarına çağrılmayan üyenin toplantı nisabına etkisinin bulunmaması halinde bu husus tek başına genel kurulun iptali için yeterli değildir. Ancak 30.06.2013 tarihli genel kurulun 5. maddesinde davacının da içinde bulunduğu bir kısım üyelerin ihracına karar verildiği, davacının süresi içerisinde iptal davası açtığı anlaşılmıştır. Genel kurul kararları kooperatif ile üyesi arasında yapılan bir sözleşme niteliğindedir. TBK'nın 88 ve TBK'nın 120. maddeleri sözleşme faizinin yasal faizin iki katından fazla olamayacağına amirdir. davacıdan yasanın amir hükmüne aykırı olarak faiz talep edilerek ödenmemesi üzerine ihraç edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak ihraç kararına dayanak yapılan ihtarnamelerde yukarıda belirtilen kanun hükümlerinin aksine davacıdan fazla faiz talep edilmiş ise bu ihtarnameler dayanak yapılarak ihraç kararı verilemeyeceği göz önünde bulundurularak bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Kabule göre, davacı ... Çelik hakkında bir karar oluşturulmaması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları