Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8364 E. , 2017/1652 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8364 E. , 2017/1652 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8364 E. , 2017/1652 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil ve tazminat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 08.07.2015 gün ve 3559 Esas, 5339 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince müvekkilinin edimlerini yerine getirerek binayı tamamladığını, davalı arsa sahibinin kötüniyetli olarak daireleri teslim almaktan imtina ettiğini, yükleniciye verilmesi gereken en son 9 no’lu bağımsız bölümün davacı adına tescilini ve uğradığı 10.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekil cevap ve birleşen davada, eksik ve kusurlu işlerin bulunduğunu, yüklenicinin bağımsız bölümleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle doğan gecikme tazminatının tahsili için yapılan icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini belirterek, asıl davanın reddini savunmuş, birleşen dava da ise itirazın iptaline ve %40 icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, asıl davadaki istemlerden biri olan maddi tazminat istemi kanıtlanamadığından bu yöndeki istemin reddine, birlikte ifa kuralı gereği dava konusu 9 no'lu bağımsız bölümün davalı ... adına olan tapusunun iptali ile davacı yüklenici ... adına tesciline, birleşen dava yönünden davanın kısmen kabulüne, alacağının niteliği ve yargılamayı gerektirmesi nedeniyle icra inkâr tazminatının reddine dair verilen karar, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz'in 08.07.2015 tarih ve 3559 esas, 5339 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-birleşen davada davacı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları