Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8332 E. , 2017/1601 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8332 E. , 2017/1601 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529321
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8332 E. , 2017/1601 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil T. Vakıflar Bankası T.A.O. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili şirketin ...Geri Dönüşüm ...Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tarım ilaçları ve tarım ürünleri üretimi, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ve süs bitkileri yetiştiriciliği-fidanlık alanında faaliyet gösterdiğini, son yıllarda ortaya çıkan ekonomik zorluklar nedeniyle müvekkilinin borca batık duruma düştüğünü, ancak sunulan iyileştirme projesinin uygulanması halinde şirketlerin mali durumunun ıslahının mümkün olduğunu ileri sürerek, müvekkili şirketin bir yıl süreyle iflasının ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketin borca batık olduğu, sunulan iyileştirme projesinin gerçekte uygulanabilir, ciddi ve inandırıcı nitelikte bulunduğu gerekçesiyle, iflasın bir yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahil T. Vakıflar Bankası T.A.O. vekili temyiz etmiştir.
İflasın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan şirket tarafından sunulan; somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel bulunan kooperatiflerle sermaye şirketleri için öngörülmüş bir hukuki korunma yoludur. Mahkeme, borca batıklığı, TTK’nın 376. maddesinde gösterilen şekilde varlıkların rayiç değerine ve İİK’nın 178/1. madde ve fıkrasında belirtilen alacaklılar listesinde gösterilenler ile gerçek anlamda tespit edilebilecek diğer borçların tutarına göre belirlemelidir. Bunun için borçlu şirket tarafından mahkemeye ibraz edilen bilanço ile mali durumun iyileştirilebilmesi amacıyla şirket tarafından bildirilen proje üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, rayiç değerler ve yapılan araştırma ve inceleme sonucu elde edilen gerçekçi verilere göre bilirkişilerce yeniden oluşturulacak şirket bilançosu (borca batıklık bilançosu) da dikkate alınıp bir sonuca gidilmelidir.
Bu durumda mahkemece, davacı şirketin aktiflerinin rayiç değerleri ve bu kapsamda borca batıklığın tam olarak tespiti, bu şartın yerine geldiğinin anlaşılması halinde de iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığının, somut verilere dayalı olarak, bilimsel şekilde değerlendirilmesi için alanında uzman yeni bir bilirkişi heyetinden gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınması, kayyım raporlarının denetlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil ... Bankası T.A.O. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları