Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8267 E. , 2017/1654 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8267 E. , 2017/1654 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529322
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8267 E. , 2017/1654 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasında 19.10.2012 tarihinde temizlik hizmetleri sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davalının hiçbir neden yokken eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile Haziran 2013 tarihi itibariyle sözleşmenin bitimine 4 ay kala sözleşmeyi feshettiğini, sözleşmenin 8.1. maddesine göre yüklenicinin hizmetinden memnuniyetsizlik halinde iş sahibinin bu durumu yükleniciye bildireceği ve yüklenicinin uygun süre içinde söz konusu uygunsuzluğu gidereceğini, makul sürede uygunsuzluğun giderilmemesi veya aynı hatanın bir sözleşme yılı içinde 3 kez devam etmesi halinde iş sahibinin haklı nedenle sözleşmeyi feshedebileceğini, sözleşmenin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini, sözleşmenin kalan süresine ilişkin hizmet bedelinin davalı tarafından ödenmesi gerektiğini, hizmet sözleşmesine bağlı olarak müvekkili şirketin 5 adet işçi istihdam ettiğini, süresinden önce sözleşmenin feshi nedeniyle bu işçilerden sadece bir tanesinin başka bir alanda istihdam edildiğini, diğer dört işçinin ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarıldığını, sözleşmenin 5.3. maddesi uyarınca dört işçiye ödenen ihbar tazminatlarının da davalı tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2013 hizmet dönemini kapsayan toplam 35.110,00 TL hizmet bedelinin dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ve işçilere ödenen 3.196,76 TL ihbar tazminatının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kötü, okulun demirbaşlarına zarar veren temizlik malzemeleri kullanıldığını, defalarca uyarılmalarına rağmen durumun düzeltilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna göre; davalı tarafından sözleşmenin 8. 1. maddesi uyarınca davacıya yazılı ihtarda bulunulmaksızın, sözleşmenin süresinden önce feshedildiği, davalı tarafından sözleşme hükümleri yerine getirilerek sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğinin ispat edilemediği, davacının sözleşmenin geriye kalan 4 aylık süresine ilişkin olarak davalıdan sözleşmenin 8.2. maddesi uyarınca hizmet bedelini talep etme hakkı bulunduğu, bu miktarın bilirkişi raporunda 33.312,00 TL olarak hesaplandığı, davacı tarafından işçilere ödenen ihbar tazminatlarının da davalıdan tahsilinin talep edildiği, bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda bu miktarın talep edilen hizmet bedeli içinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 33.312,00 TL'nin dava tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Taraflar arasında düzenlenen 19.10.2012 tarihli temizlik sözleşmesinin 8.1. maddesinde yüklenicinin hizmetinden memnuniyetsizlik halinde iş sahibinin bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildireceği ve yüklenicinin uygun süre içinde söz konusu uygunsuzluğu gidereceği, makul sürede uygunsuzluğun giderilmemesi veya aynı hatanın bir sözleşme yılı içinde 3 kez devam etmesi halinde iş sahibinin haklı nedenle sözleşmeyi feshedebileceği düzenlendikten sonra sözleşmenin 8.2. maddesine göre taraflardan birinin haklı neden olmadan sözleşmeyi feshetmesi durumunda diğer tarafın kalan sözleşme süresine ait hizmet bedelini talep etme hakkı bulunduğu düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme davalı tarafından sözleşme bitimine 4 ay kala feshedilmiş olup davacının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2013 hizmet dönemine ilişkin ücrete hak kazandığı kabul edilmelidir. Temmuz 2013-Ekim 2013 tarihleri arasındaki ücret alacağının TBK'nın 408. maddesinde gösterilen ilkelere göre, işin yapılmaması nedeniyle davacı tarafından yapılan tasarruflar, aynı nedenle diğer bir işten elde edilen kazanımlar ve davacının kazanmaktan kasten feragat ettiği değerlerin de gözetilerek konusunda uzman bilirkişiden alınacak rapor veya ek raporla denetime elverişli şekilde belirlenerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı yaranına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları