Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8165 E. , 2017/1656 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8165 E. , 2017/1656 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8165 E. , 2017/1656 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili olan ... İşletmeleri A.Ş.’nin özelleştirme kapsamında alınmış bir kurum olduğunu, davalı şirket ile aralarında Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesi Yazılımı ihalesi gerçekleştirildiğini ancak garanti süresi sonrası bakım destek sözleşmesi yapıldığını, ancak özelleştirme sonrası davacı kuruluşun personel sayısının 3300'den 280'e düşmesi ve faaliyetlerdeki azalma nedeniyle verilecek hizmet hacminin azalması nedeniyle davacı nezdinde oluşan aşırı ifa güçlüğü nedeniyle taraflar arasında imzalanan 08.07.2014 tarihli 83.000,00 USD+KDV bedelli KBSP (Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesi) Yazılımı Bakım Destek Sözleşmesi'nin 25.000,00 USD olarak uyarlanmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davaya konu programın davacıya özel olarak oluşturulduğunu, kullanıcı sayısının azlığının bakım maliyetlerini düşürmeyeceğini, ifa güçlüğünün davacının kendisinden kaynaklandığını ve davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki ihtilafa konu sözleşmenin niteliği, konusu ve sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mahkemenin görevli olmadığına, görevli mahkemenin ... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğuna karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık yazılımın yani eserin içeriği ile ilgili değil; bakım sözleşmesinin bedelinin uyarlanmasına ilişkindir. Bu hususun Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülmesini gerektiren bir yönü bulunmamaktadır. İşin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, aksi düşünceyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları