Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8141 E. , 2017/1385 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8141 E. , 2017/1385 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529341
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8141 E. , 2017/1385 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahiller ... Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve ...i Otelcilik Tekstil Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
İstemde bulunan davacı vekili, müvekkil şirketin borca batık durumda olduğunu, ancak iflasın ertelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtularak borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek, iflasın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesi talep etmiştir.
Müdahiller vekilleri, şirketin iyileşmesinin mümkün olmadığını savunarak, talebin reddini istemişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketin pasiflerinin aktiflerinden fazla olup, yasada öngörülen borca batıklık koşulunun gerçekleştiği, erteleme taleplerinin samimi, gerçekçi ve somut verilere dayalı uygulanabilir olduğu, iflas ertelemenin alacaklılar ile ülke ekonomisi yararına olduğu gerekçesiyle, talebin kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, müdahiller ... Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve ...Otelcilik Tekstil Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilleri temyiz etmiştir.
İflas erteleme kararı verilebilmesi için, şirketin borca batık olması dava şartıdır. Dosyada da yapılan bilirkişi incelemesinde, şirketin ortaklarına borçlarının bulunduğu ve yargılama sırasında da ortaklara ödemelerde bulunduğu görülmektedir. Bilirkişilerin şirketin ortaklara borçlarını incelemedikleri ve neden kaynaklandığı, gerçek borç olup olmadığı konusunda herhangi bir görüşe yer vermedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, davacı şirketin 19.03.2015 tarihinde sermaye arttırımında bulunduğu, bu taahhüdün yerine getirilip getirilmediği tespit edilemeden iflas erteleme kararı verildiği görülmektedir. İflas erteleme davalarında, dava teorisinin dışına çıkılarak gelişen durum nazara alınarak, kararın son durum itibariyle oluşacak sonuca göre verilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, dosyanın bilirkişi heyetine tevdi edilerek, ortaklara borçları değerlendirilip, gerçek borç olup olmadığı ve şirketin borca batık bulunup bulunmadığı belirlenip şirketin, borca batık olduğunun tespiti halinde anılan sermaye arttırımı kararına uyulup uyulmadığı, uyulmuş ise bu sermaye arttırımının olumlu yönde şirkete bir katkısının bulunup bulunmadığı değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı ve öncesinde erteleme kararı olmamasına rağmen uzatma şeklinde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahiller ... Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile ... Otelcilik Tekstil Oto. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan müdahiller yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları