Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8131 E. , 2017/1528 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8131 E. , 2017/1528 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8131 E. , 2017/1528 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki iflas davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı şirket nezdindeki hisselerinin % 80'ni davalıya devrettiğini ancak hisse devir bedellerinin ödenmediğini, bu nedenle davalı hakkında ... İcra Müdürlüğü'nün 2002/7264 Esas sayılı dosyasından iflas yoluyla icra takibine girişildiğini, davalının haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, davanın reddine dair verilen kararın, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin ''fonun aldığı kararın bekletici mesele yapılması gerektiğine'' ilişkin uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, somut olay yönünden TMSF Fon Kurulu'nun 13.11.2014 tarihli kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. ve geçici 11. maddesi ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi uyarınca ''ticari ve iktisadi bütünlük kararının'' verildiği 13.11.2014 tarihinden itibaren 2 yıl geçmedikçe iflas kararı verilmeyeceğinden, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından davalı şirketin iktisadi bütünlük oluşturmasına 13.11.2014 tarihinde karar verilmiştir.
4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 5354 sayılı Kanunla değişik 15/7-a maddesine göre “ ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren 2 yıl içinde ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan mahçuzların fonun izni olmaksızın imtiyazlı alacaklar dahil üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alınamaz ve satışı talep edilemez, mahçuzların malikinin iflasına karar verilemez". TMSF tarafından davalı şirket hakkında iktisadi bütünlük kararının uzatıldığına ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin bekletici mesele yapılmasına ilişkin kararına uyulmasına rağmen mahkemece anılan hükümde öngörülen süre henüz dolmadığından bu süre dolmadan davanın esası hakkında bir karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları