Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8105 E. , 2017/1276 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8105 E. , 2017/1276 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8105 E. , 2017/1276 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, davalı kooperatifin 18.10.2014 tarihli genel kurul toplantısının 22.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile alındığını, genel kurul toplantısının yapılması kararının alındığı yönetim kurulu toplantısı yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağrısının yapılmadığını ve usule aykırı olarak yapıldığını, bu nedenle yönetim kurulu kararının da iptali için dava açıldığını ve derdest olduğunu, davalı ........Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin hukuka ve iyiniyet kurallarına aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olarak yapıldığı ileri sürülen 18.10.2014 tarihli genel kurul kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacıların yönetim kurulu toplantısında çağrı usulü ve esaslarına riayet edilmediği iddialarının yerinde olmadığını, 18.10.2014 tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararlar hakkında hukuka aykırılık iddia edilmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, yönetim kurulu başkanının yokluğuna ve toplantı çağrısının telefonla yapıldığına ilişkin belge, bilgi ve tutanağın dosyaya sunulmadığı, bu nedenle davalı kooperatifin 22.09.2014 tarihli toplantıya yönetim kurulu üyelerinin telefonla çağrıldığını ispatlayamadığı, yönetim kurulunun 3 üye ile toplandığı, toplantıya katılanların oybirliği ile karar aldığı, bu yönleriyle yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ve karar sayısı nisabına uyulduğu, ortada mevcut olan bir yönetim kurulunun kabul edilmesi gerektiği, genel kurul kararının iptalinin istenilmesinin dürüstlük ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacağı ve tek başına genel kurul kararının iptalini gerektirmeyeceği gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dava, kooperatif genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. İptali istenen genel kurul kararının alındığı toplantıya çağrının yapılması için alınan yönetim kurulu kararının da iptali talebi ile dava açıldığı ve bu davanın sonucunu etkileyeceği anlaşıldığından, mahkemece yönetim kurulu kararının iptali davasının bekletici mesele yapılması gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları