Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8021 E. , 2017/1467 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8021 E. , 2017/1467 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8021 E. , 2017/1467 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalının davacı kooperatifin üyesi olduğunu, davalının üyeliğinden dolayı takip tarihi itibari ile anasözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince belirlenmiş vadelerde toplam ödemesi gereken borcun 195.050,00 TL olduğunu, davalının toplam 175.150,00 TL ödeme yaptığını, bu sebeple davalı aleyhine 22.07.2013 tarihinde.... İcra Müdürlüğü'nün 2013/2790 E. sayılı dosyasıyla ilamsız icra takibi yapıldığını, borçlunun süresi zarfında itiraz ettiğini, itiraz üzerine 20.08.2013 tarihinde takibin durdurulduğunu, borçlu davalının itirazının haksız ve kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, davalının ödeme emrine yapmış olduğu itirazının iptaline, takibin devamına ve davalının % 20 icra inkâr tazminatı ile cezalandırılmasına ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacı kooperatifin üyesi olan davalının takip tarihi itibariyle davacı kooperatife anasözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları gereğince toplam 195.050,00 TL aidat ödemesi gerekirken belirlenmiş vadelere de uymayarak toplam 191.034,00 TL ödeme yaptığı, bu sebeple davacı kooperatife 4.016,00 TL anapara ve 4.337,70 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 8.353,70 TL borçlu olduğu, davacı kooperatifin davalı hakkında icra takibi başlattığı, ancak davalının bu takibe itiraz ettiği, aldırılan bilirkişi raporları ile davalının bu miktar davacıya borçlu olduğunun sabit olduğu, bu nedenle davalının itirazının kısmen haksız olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
2-Mahkeme hüküm fıkrasında asıl alacak ve işlemiş faiz kısmını ayırmadan toplam üzerinden takibin devamına karar vermesi sonucu faize faiz yürütülmesi TBK’nın 121/son maddesine aykırı olmuş ise de davalının bu yöne ilişkin temyizi bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
3-Kooperatif üye aidatı likit alacak olmasına rağmen asıl alacak üzerinden inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekirken, hükmedilmemesi doğru bulunmadığından kararın bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları