Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7903 E. , 2017/1470 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7903 E. , 2017/1470 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7903 E. , 2017/1470 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, kooperatif üyesi olan müvekkilinin bugüne kadar ödenmesi gereken para tutarının 257.000,00 TL olduğunu, müvekkilinin ise 246.000,00 TL ödediğini, müvekkilinin, 24.04.2010 keşide tarihli ve 3300241 no'lu 1.500,00 TL, 05.04.2010 keşide tarihli 649476 no'lu 4.000,00 TL, 18.04.2010 keşide tarihli 584949 no'lu 4.988,00 TL, 30.04.2010 keşide tarihli 112490 no'lu 2.000,00 TL tutarlı çekleri kooperatife, müvekkil cirolu olarak verildiğini, ayrıca 4.000,00 TL nakit ödendiği halde bu çek ve ödemelerin müvekkilinin borcundan düşülmediğini ileri sürerek, varsa kooperatife olan borçların tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının müvekkil kooperatifin üyesi olduğunu, davacının 2 adet üyeliği mevcut iken 1 üyeliğini devrederek bu üyelik için yaptığı ödemeleri geri aldığını, yaptığı ödemelerin, genel kurulca kararlaştırıldığı şekilde tamamen yerine getirilmediğini, 31.12.2010 tarihi itibariyle davacının toplam borcunun, ödenmemiş senetler dahil, 95.919,87 TL olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının, davalı kooperatifin B Blok 36 no'lu dubleks dairesinin üyesi olduğu, bu daire nedeniyle kooperatif genel kurul kararlarına göre davacının 146.020,00 TL ödeme yapması gerektiği, davacının davalı kooperatife 53.150,00 TL anapara borcunun bulunduğu, davacının dava dışı İhsan Özcan'a verdiği çeklerde cirosunun olmadığı, bedelleri... tarafından tahsil edilen çeklerin davacı lehine aidat ödemesi olarak değerlendirilmeyeceği, 7.125,00 TL bedelli senetlerinde bankadan kredi kullanmak yerine davalı kooperatife verildiği, davalı kooperatifin de aldığı bu senetleri tamamen davalı ödemesi olarak kabul ettiği, bu davalar dışında davacının davalı kooperatife 53.150,00 TL anapara borcunun bulunduğu, bu nedenle menfi tespit talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmişse de, davacı dava dilekçesinde açıkça yemin deliline dayanmış bulunduğundan, kooperatife iş yapan şirkete çekle ve nakit olarak yapıldığı ileri sürülen ödemelerin kooperatif hesabına yapılıp yapılmadığı hususunda davalı kooperatife yemin teklif hakkının bulunduğu hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek hüküm kurulması doğru değildir.
Ayrıca davacı taraf yaptığı ödemeler sonrası kalan borcunun tespitini talep etmiştir. Mahkemece davacının borç miktarı tesbit edilerek müsbet tespit hükmü kurulması gerekirken; talep, menfi tespit gibi yorumlanarak davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları