Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7880 E. , 2017/1391 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7880 E. , 2017/1391 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7880 E. , 2017/1391 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin kooperatif hissesini devir aldığını ve üye olduğunu, 04.08.2008 tarihinde ise istifa ettiğini, bu durumu kooperatife bildirdiğini, istifanın kabul edildiğini, ihtarname ile birikmiş aidatının ödenmesi davalıdan talep edilmesine rağmen ödenmediğini ileri sürerek, 25.900,00 TL birikmiş aidatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; 11.03.2015 tarihli oturumda davacı vekiline “iki haftalık kesin mehil içerisinde 400,00 TL bilirkişi ücretinin HMK'nın 324. maddesi gereğince delil avansı olarak karşılanmasına, aksi halde bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı, davacının çıkma payı alacağının hesaplanabilmesi için davalı kooperatif defter ve kayıtlarının da tetkiki gerektiği, anılan hususta bilirkişi incelemesi yapmanında zorunluluk içermesi karşısında, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif üyeliğinden çıkma payı alacağına ilişkindir. Mahkemece, bilirkişi incelemesi için gerekli ücretin karşılanması için verilen kesin süre içerisinde davacı tarafça gerekli ücretin yatırılmadığı gerekçesi ile bilirkişi incelemesi deliline dayanmaktan vazgeçtiği gerekçesi ile davanında ispatlanamadığından bahisle esastan reddine dair karar verilmiş ise de; dosyada mevcut 20.11.2014 tarihli tutanaktan dava açılırken alınan gider avasından halen 449,00 TL'nin mevcut olup bu tutarın belirlenen 400,00 TL'lik bilirkişi ücretini karşılamaya yeterli olması, esasen davacı tarafça da varsa eksik bilirkişi ücretinin ikmalinden sözedildiği, ancak eksik ücret bulunmadığı anlaşılmakla, bu doğrultuda davanın reddi yerine, mevcut gider avansından karşılanmak suretiyle dosya bilirkişiye verilerek rapor alınarak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ve uygulama ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2017 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları