Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7744 E. , 2017/1295 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7744 E. , 2017/1295 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7744 E. , 2017/1295 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki ihraç kararının iptali ve menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin .... İli, .... İlçesi, .... Mah. 15861 Ada, 11 parselde bulunan taşınmaz üzerinde inşa edilen S.S. ... yönetiminin satışa ve üye değişikliğine, satış şartlarına muvafakat ederek satışı tescil ettiğini, ardından da kooperatif üyeliğinden ihraç kararının alındığını, ancak müvekkilinin davalıya hiçbir borcunun bulunmadığını, kooperatif yönetim kurulunun tarihi ve günü bildirilmeyen kararıyla müvekkili davacının aidat borcunu ödemediği gerekçesiyle kooperatif üyeliğinden ihracına karar verildiğini bildirmiş ve müvekkilinin ortaklıktan ihracına ilişkin kararın iptalini, borçlu olmadıklarının tespitini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun Davaların Niteliği ve Muhakeme Usulü başlıklı 99. maddesinde "Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır. Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır." şeklinde hüküm bulunduğu, 6102 sayılı TTK'nın 3, 4, 5. maddeleri uyarınca bu tür davalara ticaret mahkemelerinde bakılması gerektiği anlaşıldığından, davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Gerekçeli karar taraflara en son 28.05.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olup, taraflarca kararın kesinleşmesinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde görevli mahkemeye gönderme talepli dilekçe verilmediği anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK'nın 20. maddesinde 2 hafta içerisinde görevli mahkemeye gönderilmesi için müracaat edilmesi, son cümlede ise aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği belirtilmekte olup, 2 haftalık başvuru süresi 28.06.2013 günü mesai sonunda bitmesine rağmen, taraflarca görevli mahkemeye gönderme dilekçesi verilmemiş ve 6100 sayılı yasada belirtilen 2 haftalık müracaat süresi geçirildiğinden, 6100 sayılı HMK'nin 20. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Davacı 25.07.2013 tarihinde vefat etmiş, ek karar davacı vekiline 21.08.2013 tarihinde davacı vefat ettikten sonra tebligat kanunu 35.maddeye göre tebliğ edilmiştir.
Ek karar davacının murislerinin vekiline 30.04.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Kararı, davacı asilin murislerinin vekili temyiz etmiştir.Mahkemece verilen görevsizlik kararı davacı tarafa usulüne uygun tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle tahrik dilekçesinin süresinde verilmediği gerekçe gösterilerek davanın açılmamış sayılmasına karar vermek doğru değildir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken tahrik dilekçesinin süresinde olduğunun kabulü ile görevsizlik kararı uyarınca dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesinden ibarettir.
Bu nedenle tahrik dilekçesinin süresinde olmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları