Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7736 E. , 2017/1627 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7736 E. , 2017/1627 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515824
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7736 E. , 2017/1627 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin ...isimli iş merkezinde toptancı olduğunu, diğer davalı kooperatif tarafından ihale yoluyla hizmet akdi düzenlenen güvenlik şirketine yüklü miktarlarda para ödemelerine rağmen beş gün arayla iş yerine hırsız girdiğini, toplamda 233 koli içecek çalındığını, olayla ilgili görülen ceza davasında ...isimli iş merkezinde bir çok kere hırsızlık olayının yaşandığının sabit olduğunu, davalı güvenlik şirketi ve diğer davalı kooperatifin üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediklerini ileri sürerek, hırsızlık neticesinde meydana gelen 14.755,00 TL maddi zararının ihtar tarihinden işleyecek yasal faizi ve yargılama giderlerinin müteselsilen davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... Gıda Toplu Site İşletme Kooperatifi vekili, sorumluluğun güvenlik şirketine ait olduğunu, davacının kendi önlemlerini alması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı ... Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. vekili, eylemin haksız fiil olduğunu, zararın hırsızlardan tahsil edilmesi gerektiğini, güvenlik şirketinin ihmal ve kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu, hizmet sözleşmesi ve tüm dosya kapsamına göre; S.S. ... ... Gıda Toptancıları Site İşletme Kooperatifi ile ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan hizmet sözleşmelerine göre, SS ... ... Gıda Toptancıları Site İşletme Kooperatifi'nin içerisinde birçok iş yeri bulunan bina ve çevresinin güvenliğini sağlama sorumluğunun mevcut olduğu, bu sorumluluğunu yine ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile sağlamak amacı ile hizmet sözleşmesi yaptığı, ...denilen toplu iş yerlerinde bulunan iş yerlerinin güvenliğinden her iki davalı da müteselsilen sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kesmen kabulü ile 12.536,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.
Karar, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma yeterli olmayıp hırsızlık olayı nedeniyle açılmış bir ceza davası bulunduğu anlaşılmaktadır. İlgili dosya da getirtilerek hırsızlık olayının oluşuna ilişkin ilgili dosyada toplanan deliller varsa alınmış bilirkişi raporları ve güvenlik hizmet sözleşmesi ile kooperatif anasözleşme hükümleri dikkate alınarak hırsızlığın oluşumunda ve dolayısıyla davacının zarara uğramasında davalıların ve keza davacının herhangi bir şekilde sorumluluklarını doğuracak müterafik kusurlarının bulunup bulunmadığı ve varsa oranlarının da belirlenerek bu doğrultuda sorumlu oldukları tazminat tutarının belirlenmesi gerekirken, bu husus hiç dikkate alınmaksızın salt zarara ilişkin rapor doğrultusunda yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları