Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7623 E. , 2017/1634 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7623 E. , 2017/1634 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7623 E. , 2017/1634 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; kooperatif ortağı olan davalı ...'un, ödemesi gereken aidat alacağını ödemediğinden icra takibi başlattıklarını, davalının haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, davalının itirazının iptalini, yasal faiziyle devamını ve %20'den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; üyeler olarak 12.06.2013 tarihli genel kurul kararının iptali için mahkemenin 2012/364 esasına kayden dava açtığını, açılan davanın halen derdest olduğunu savunarak, davanın reddini, Mahkemenin 2012/364 E. sayılı dosyasının bu davada bekletici mesele yapılmasını, %20'den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalı ...'un kooperatifin üyesi olduğu, davalının kooperatife 7.000,00 TL aidat borcu olduğu, davalının alacağının likit ve muayyen olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne itirazın iptali ile takip tarihinden itibaren yasal faizi üzerinden devamına, takip miktarı üzerinden hesaplanacak % 20 icra inkâr tazminatının davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dava, kooperatif üyeliğinden doğan aidat borcuyla ilgili yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Takip konusu alacağın dayanağını oluşturan 12.06.2013 tarihli genel kurul kararının iptali talebiyle açılan ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/364 esas sayılı dosyasının sonucu bu dosyayı da etkileyeceğinden, söz konusu dosyanın bekletici mesele yapılarak yargılama sonunda verilen kararın kesinleşmesinin beklenmesi ve oluşacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ :Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları