23. Hukuk Dairesi 2015/7596 E. , 2017/1490 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7596 E. , 2017/1490 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ara 2018 02:32

23. Hukuk Dairesi 2015/7596 E. , 2017/1490 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacılar vekili, asıl ve birleşen davada, davalılar ile müvekkilleri arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davacı arsa sahiplerine sözleşmede belirlenenden daha az metrekare daire verildiğini, inşaatın süresinde teslim edilmediğini ve eksik imalatlar bulunduğunu ileri sürerek, eksik metrekarenin ve imalatların saptanarak bedelinin ve gecikme tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen karar, asıl ve birleşen davada davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Öncelikle, HMK'nun 297/c maddesinde, mahkemelerin kararlarında, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri göstermeleri gerektiği; aynı maddenin 2 numaralı bendinde, taleplerden her biri hakkında ayrı ayrı açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde hüküm tesis etmeleri gerektiği bildirilmiştir.
Somut olayda, asıl dava dilekçesinde, davacı ... için 50.000,00 TL eksik metrekare bedeli, 20.000,00 TL eksik imalat bedeli ve 5000,00 TL gecikme tazminatının; birleşen davada ise davacı ... için, 5000,00 TL eksik metrekare bedeli, 5000,00 TL eksik imalat bedeli ve 5000,00 TL gecikme tazminatının tahsili istenmiş; birleşen davada davacı ... için eksik metrekare bedeli ıslah işlemi ile artırılarak 25.721,00 TL'nin tahsili talep edilmiş, mahkemece, davacılara eksik metrekare verildiği ve asıl davada davacı için ıslah da dikkate alınarak, asıl davada 50.000,00 TL ve birleşen davada 38.500,00 TL'nin tahsiline karar verilmiş ise de, dosya kapsamındaki iki adet çelişkili bilirkişi raporundan hangisinin ne sebeple hükme esas alındığı belirtilmediği gibi; gerekçe kısmında sanki sadece eksik metrekare talebi varmış gibi değerlendirme yapılmış, hüküm kısmında tahsiline karar verilen miktarların ne kadarının hangi istek kalemine ait olduğu açıklanmamış ve ıslah işlemi birleşen davadaki davacı için yapılmasına rağmen, asıl davada yapılmış gibi hüküm kurulmuştur. Bu durumda, mahkeme kararının HMK'nun 297. maddesine uygun olduğu söylenemez.
Bununla birlikte, birleşen davada davacı ..., arsa sahibinin mirasçısı olup, sadece kendisine isabet eden daireler için değerlendirme yapılması gerekirken, murisi olan arsa sahibi Hikmet Pehil'e isabet eden tüm bağımsız bölümler için hüküm kurulması doğru olmamıştır.
O halde, mahkemece, iki rapor arasındaki eksik metrekareye ilişkin çelişkinin giderilmesi için konusunda uzman, yeni bir bilirkişi veya bilirkişi heyetinden gerekirse yerinde keşif yapılarak rapor alınmalı, diğer istek kalemleri için de ayrı ayrı inceleme ve değerlendirme yapılarak, asıl ve birleşen davada, sonucuna uygun bir hüküm kurulmalıdır.
Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla