Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7173 E. , 2017/1553 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7173 E. , 2017/1553 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515705
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7173 E. , 2017/1553 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davada davalı vekili ve birleşen davada davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili müvekkilinin davalı kooperatifte bulunan ... no'lu hisseyi 15.08.2008'de ...'dan devraldığını, 30.03.2011'de aynı şahsa devrettiğini, ...ın bu hisseyi 03.06.2011 tarihinde...'e onunda 06.06.2011 tarihinde ...'a devrettiğini, devri kooperatifin kabul etmemesi üzerine ...'ın .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/409 esas sayılı dosyasında dava açtığını, açılan bu davada yapılan bilirkişi incelemesine göre müvekkilinin kooperatif üyesi olarak belirlendiğini belirterek 3769 no'lu üyelik için müvekkilinin üye olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı kooperatif vekili; davacının ...'dan devraldığı üyeliği yine bu şahsa devrettiği sonuçta devirlerle ...'a gelen üyelik için bu davalının dava açtığı, yargılama sırasında ...'ın üyeliğinin kooperatifçe kabul edilmesi üzerine davanın konusuz kaldığını, bu davada davacının davalı konumunda olduğunu, kesin hüküm bulunduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Birleşen dava davalısı ... cevabında davanın kesin hüküm nedeniyle reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davacının kooperatif üyeliğini devrettiği ...'ın üyelikten ihraç edildiği ve kararın kesinleştiği, ihraç kararından sonra ...'ın üyeliği Yavuz Şahin'e devrinin geçersiz olduğu, bu devre dayalı olarak davalı ...'a yapılan devrinde dayanağının bulunmadığı, kooperatif 3769 no'lu üyeliğin halen davacıya ait olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı kooperatif vekili ile birleşen davada davalı ... temyiz etmiştir.
Dava kooperatif üyelik tespitine ilişkindir. Kooperatif hisse devri bir temlik işlemi olup yazılı olarak yapılmak koşulu ile geçerlidir. Davacı,...'dan devraldığı dava konusu hisseyi yine ...'a 30.03.2011'de devrettiğini kabul etmekte, bu devrin geçersizliği ile ilgili bir iddiada bulunmamaktadır. ...'ın hisseyi devralmasından sonra ihracı kooperatif ile ... arasında bir husumet olup davacıyı ilgilendirmez. ... ihraç edilince hisse devredene geri dönmeyip kooperatifte kalır. Nitekim son devralan ...'ın müracaatı üzerine hisse kooperatif tarafından bu davalıya geçirilmiştir.
...'ın açtığı üyelik tespiti davasında davacının davalı olarak yeraldığı da sabittir. Bu durumda dava konusu hisse ile davacının herhangi bir ilgisi bulunmadığı bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiği halde yazılı gerekçelerle kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı kooperatif vekili ile birleşen davada davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları