Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7102 E. , 2017/1424 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7102 E. , 2017/1424 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7102 E. , 2017/1424 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; müvekkili sitenin davalılardan olan alacağını tahsil amacıyla.... İcra Müdürlüğü'nün ile icra takibi başlattıklarını, ancak davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, davalıların itirazının iptaline, takibin devamına, itiraz etmiş oldukları miktar üzerinden her biri için ayrı ayrı %40 icra inkâr tazminatına mahkum edilmelerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili; müvekkillerinin davacı tarafa herhangi bir borcunun olmadığını belirterek, açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; kooperatif üyesi ... olduğu, davalılar ...'nin mirasçıları olduğu ancak kooperatif üyesi olmadıkları, bu tip davaların dinlenebilmesi için davalıların ortak olarak kabul edilmiş olması gerektiği, kooperatif ortağının ölümünden sonra kooperatif yönetim kurulu tarafından davalılara herhangi bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, kooperatif üyelerinden ...’nin vefat etmesi sonucu, kanuni mirasçılarına karşı yöneltilen icra takibine itiraz sonucu açılan itirazın iptali davasıdır.
Murisin ölümünden sonra, kanuni mirasçıları olan ..., ..., ... ve ...’nin kooperatif aidatlarını ödemeyi sürdürdükleri ve bu ödemelerin kooperatifçe de kabul edildiği dikkate alındığında, murise ait üyeliğin devam ettiğinin benimsendiği ve davalıların üyeliklerinin kabul edilip benimsendiği dolayısıyla, varsa ödenmemiş aidat borçlarından sorumlu olacakları gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu üye olmadıklarından bahisle davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları