Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7059 E. , 2017/1439 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7059 E. , 2017/1439 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7059 E. , 2017/1439 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen iflas davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 27.04.2015 gün ve 2014/7010 Esas, 2015/2897 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin davalıdan olan alacağının tahsili için.... İcra Müdürlüğü'nün 2013/23809 Esas sayılı dosyası ile iflas yoluyla icra takibi başlattıklarını, davalı borçlu tarafından takibe itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın kaldırılması ile davalının iflasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafından müvekkili hakkında ... İcra Müdürlüğü'nün 2012/1246 Esas sayılı dosyası ile iflas yoluyla takip yapıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu ve ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/418 Esas sayılı dosyasında davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini, aynı konuya ilişkin olarak.... İcra Müdürlüğü'nün 2013/23809 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, İİK'nın 67. maddesi uyarınca ilk icra takibinden sonra davacı tarafından itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açılması gerektiğini, yeniden icra takibi yapılamayacağını, iki haftalık kesin süre içerisinde avans yatırılmadığını savunarak, davanın öncelikle derdestlik ve zamanaşımı nedeniyle, aksi halde esastan reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 27.04.2015 tarih ve 2014/7010 E., 2015/2897 K. sayılı ilamı ile, davacı alacaklı tarafından başlatılan ilk iflas takibine dayalı olarak süresinde açılan davada mahkemenin usulden reddi kararının kesinleşmesi üzerine yeni bir iflas takibi başlatıldığı, borçlu davalının itirazı üzerine iş bu davanın açılmasında usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 15.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları