Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6896 E. , 2017/1367 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6896 E. , 2017/1367 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515715
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6896 E. , 2017/1367 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı arsa sahibi ve dava dışı arasa sahipleri ile 11.10.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalandığını, sözleşme gereği taşınmazın inşa edilerek, arsa sahiplerine teslim edildiğini, dava konusu 17 numaralı bağımsız bölümün müvekkil şirketin hissesine düştüğünü, taşınmazın geç teslim edilmesi sebebiyle davalı ile müvekkil şirket arasında 17.11.2005 tarihli protokolün imzalandığını, protokol gereğince müvekkil şirketin davalıya 7.000,00 TL ödediğini, bakiye 5.000,00 TL'nin ödenmesi ve dava konusu taşınmazdaki hissenin devri için anlaşmaya varıldığını, davalının protokole ve ihtarnamelere rağmen hisse devrini yapmadığını, bakiye 5.000,00 TL için davalı adına tevdi mahalli belirlenmesine ve 17 no'lu bağımsız bölümün davalı adına kayıtlı 20/51 hissesinin iptali ile müvekkil adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, yüklenici şirketin inşaatı süresinde teslim etmediğini, sözleşme şartlarındaki iskân alma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, taşınmazın kat irtifakı olarak kaldığını, kat mülkiyetine geçilemediğini, dava konusu taşınmazın vergilerinin müvekkil tarafından ödendiğini, yüklenici firma tarafından haksız olarak açılan davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ile dosya kapsamına göre inşaat ruhsatının 05.07.2001 tarihinde alındığı, sözleşmeye göre bu tarihten itibaren 20 aylık bir süre içinde inşaatın tamamlanması ve iskân ruhsatının alınması gerektiği, davacı tarafından yargılama sürecinde iskân ruhsatını aldığı, İnşaat teslim tarihinden yaklaşık 10 yıl sonra iskân ruhsatı alınmış olup sözleşme gereğince bağımsız bölümün arsa sahiplerine kaldığını kabullendiğinden, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali tescil istemine ilişkindir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren karma bir sözleşmedir. Edimlerin ifası beklendiğinden bu sürede zamanaşımı süresi işlemez. Arsa sahibinin bu sözleşme gereği edimi, bağımsız bölüm tapusunu yükleniciye geçirmektir. Bu edim henüz ifa edilmediğinden ve yüklenicinin de bu edimi beklemiş olması nedeniyle aradan uzun bir süre geçmesine herhangi bir sonuç bağlamak mümkün değildir. Kaldıki taraflar arasındaki 17.11.2005 tarihli protokol uyarınca bir tazminat belirlenmiş ve bir kısmı da ödenmiştir. Kalan kısmın ödenmesi ve tapuda işlem yapılmasına ilişkin ihtara da davalı cevap vermemiştir. Sözleşme uyarınca her ne kadar iskân ruhsatı alınmamış ise de, yargılama sırasında alındığı sabittir. Davacı da protokol uyarınca ödemesi gereken 5.000,00 TL'yi ödemeye hazır olduğunu beyan etmiştir.
Bu durumda mahkemece yapılması gereken protokol uyarınca davacı borcunun depo ettirilerek bağımsız bölümün davacı adına tesciline karar verilmesi, iskân ruhsatının dava açıldıktan sonra alındığı, bu nedenle davalının dava açılmasına sebebiyet vermediği gözetilerek yargılama gider ve masraflarının davacı üzerinde bırakılması şeklinde karar verilmesinden ibarettir. Hâl böyle iken mahkemece aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları