Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6486 E. , 2017/1448 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6486 E. , 2017/1448 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515736
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6486 E. , 2017/1448 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 07.04.2015 gün ve 2014/8150 Esas, 2015/2331 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı iken, 19.05.2013 tarihli genel kurul kararı ile yasaya ve anasözleşmeye aykırı bir şekilde ihraç edildiğini ileri sürerek, ihraç kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı kooperatif vekili, ihracın yasaya ve anasözleşmeye uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, Dairemiz'in 07.04.2015 tarih ve 2014/8150 E., 2015/2331 K. sayılı ilamıyla bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 65,40'ar TL harç ve takdiren 275,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 15.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları