Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6472 E. , 2017/1551 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6472 E. , 2017/1551 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529380
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6472 E. , 2017/1551 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ile bir kısım davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; davalıların, kooperatif ortağı iken vefat eden murisin yasal mirasçıları olduğunu ve mirasçıların da kooperatif ortağı olduğunu, 31.10.2013 tarihi itibariyle davalıların kooperatife 11.801,12 TL birikmiş borçları olduğunu, birikmiş borçların tahsil edilmesi için icra takibi yapıldığını, ancak davalıların borçları olmadığı gerekçesiyle icra takibine itiraz ettiğini ve takibin durduğunu, itirazın haksız yere yapıldığını ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesaplanacak %20 icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; talep edilen aidatın kooperatif kayıtlarına uygun olduğu ve ödendiği de ispat edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen iptaline, takibin 7.924,60 TL olarak devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacı tarafın icra inkâr tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı ... bir kısım davalı vekilleri temyiz etmiştir.
Dava, aidat alacağı ve işlemiş faizinin tahsili için başlatılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili ile bir kısım davalılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Genel kurul kararları kooperatif ile ortağı arasında yapılmış sözleşme niteliğinde olduğundan 6098 sayılı TBK'nın 120/2. maddesinde düzenlenmiş yıllık temerrüt faiz oranı olup, davacı kooperatifin genel kurullarında kabul edilmiş temerrüt faiz oranı, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 2/1. maddesine göre belirlenen yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamayacaktır.
Bu durumda mahkemece, anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, davalının sorumlu olduğu işlemiş faiz TBK'nın 120. maddesine göre olmalıdır. Mahkemece bu yönde hesap yapan bilirkişi raporu dayanak yapılarak hüküm kurulması gerekir iken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği 3. maddesinin 2. fıkrası "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." şeklindedir. Dolayısı ile dava konusu olayda, davacının kendisini ayrı ayrı vekille temsil ettirmesi, her bir vekil için ayrı ayrı avukatlık vekalet ücreti verilmesi sonucunu doğurmaz. Bu durumda davacı vekili lehine tek avukatlık vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir iken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekili ile bir kısım davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bir kısım davalılar vekilinin, (3) numaralı bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin teyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları