Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/5977 E. , 2017/1615 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/5977 E. , 2017/1615 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529371
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/5977 E. , 2017/1615 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat ve sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

1- Asıl ve birleşen davada taraf vekilleri kararı süresinde temyiz ettikten sonra davadan ve temyizden feragat etmiştir. Dosyaya ibraz edilen vekaletnameler kapsamından taraf vekillerinin feragat yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. HMK'nın 310. maddesi uyarınca karar kesinleşinceye kadar her aşamada feragat mümkündür. Bu itibarla, asıl ve birleşen davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2- Taraf vekillerinin temyiz istemi ve temyizden feragat dilekçesi hakkında şimdilik karar verilmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenle, asıl davada davacı birleşen davada davalı vekili ile asıl davada davalılar birleşen davada davacılar vekilinin davadan feragati nedeniyle hükmün BOZULMASINA, (2) no'lu bentte açıklanan nedenle, temyiz istemi ve temyizden feragat dilekçesi hakkında karar verilmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, 30.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları