Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/5361 E. , 2017/1579 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/5361 E. , 2017/1579 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/5361 E. , 2017/1579 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat, alacak, üyeliğin tespiti, men'i müdahale, tapu iptali ve tescil davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen ... esas sayılı davaların kabulüne, birleşen ... esas sayılı davaların kısmen kabulüne, birleşen ...esas sayılı davaların reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve davalı ... vekillerince duruşmasız, davacılardan ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Asıl davada davacı vekili, davalıların 27.11.2005 tarihli olağanüstü genel kurula kadar müvekkili kooperatifin yönetim kurulunda görev yaptıklarını, davalıların yönetimde oldukları sürece kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğrattıklarını, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla toplam 40.000,00 TL tazminatın müştereken ve müteselsilen davalılardan tazmin ve tahsilini, talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davalarda feri müdahil arsa sahipleri vekilleri, kooperatifle aralarında 13.11.1996 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu kooperatifin bu sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde davalı kooperatifin kendisi, üyeleri ve 3. kişilerin hak iktisap etmelerinin mümkün olmadığını, açılan davalar bakımından bu hususun gözetilerek karar verilmesi gerektiğini talep ve dava etmişlerdir.
Birleşen davada davacı kooperatif vekili, ...’ün kooperatife ait taşınmaza müdahalesinin mennini talep ve dava etmiş, birleşen davada davacılar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... vekilleri davacıların davalı kooperatife şartlı üye olduklarının tespitini, tahsis edilen bağımsız bölümlerin adlarına tescilini, mümkün olmadığı takdirde kooperatife ödemiş oldukları bedelin faizi ile birlikte tazminini talep ve dava etmişler, davacılar ..., ... ve ... vekilleri, davacıların kooperatife ödemiş oldukları bedellerin iadesini talep ve dava etmişler, davacı ... vekili davacının kooperatiften istifa ettiğini, çıkma payı alacağının tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile takibin devamını talep ve dava etmişlerdir.
Asıl davada davalılar, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davalarda davalı kooperatif vekili ve diğer davalılar davaların reddini istemiştir.
Mahkemece ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında davanın kabulüne dair kararlar davalı kooperatif vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 03.04.2012 tarih ve 2012/ 1007 E., 20122574 K. sayılı ilamı, 27.03.2012 tarih ve 2011/4029 E., 2012/2361 K. sayılı ilamı, 20.03.2012 tarih ve 2012/69 E., 2012/2163 K., sayılı ilamı, 04.05.2012 tarih ve 2012/2026 E., 2012/3363 K. sayılı ilamı, 20.03.2012 tarih ve 2011/4114 E., 2012/2162 K. sayılı ilamları ile bozulmuştur. Bozmadan sonra dosyalar asıl dosya ile birleştirilerek yapılan yargılama sonucu;
1-Asıl davanın kabulü ile; 40.000,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına,
2-Birleşen 2007/49 E. sayılı dosya bakımından davanın kabulü ile; davalı ...'ün dava konusu taşınmaza müdahalesinin men'i ile iş bu daireden tahliyesine,
3- Mahkemenin 2007/49 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/164 E. sayılı dosya bakımından davanın reddine,
4- Mahkemenin 2007/49 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/14 E. sayılı dosya bakımından davanın kabulü ile; davacının ... Konut Yapı Kooperatifi'nin peşin ödemeli/ şartlı ortak olduğunun tespiti ile, tescil talep ettiği B blok, 1.bodrum kat, 2 no'lu dairenin ferdileşme sırasında davacıya tahsisine, davalı ...'ün işbu dava konusu daire bakımından müdahalesinin men'i ile daireden tahliyesine,
5-Birleşen 2006/105 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davalı kooperatif aleyhine açılan davanın reddine, davalı ... aleyhine açılan davanın kabulü ile; 13.500,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacıya verilmesine,
6- Mahkemenin 2006/105 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/111 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının normal aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, şartlı üyeliğinin tespitine yönelik talebinin ve A Blok, 3 no'lu dairenin davacıya ait olduğuna ilişkin taleplerin reddine, 17.500,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine, bu talep bakımından davalı kooperatif yönünden açılan davanın reddine,
7- Mahkemenin 2006/105 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/148 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatifin peşin ödemeli/şartlı ortağı olduğunun tespitine, davacıya ferdileşme sırasında konut tahsis edilemeyeceğinden tescil isteminin reddine, dava dilekçesinde talep edilen 10.000,00 TL tazminattan 1.198,26 TL altyapı bedeli ile 2.042,44 TL genel gider toplamı olan 3.240,70 TL düşülmek suretiyle kalan 6.759,30 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına,
8- Birleşen, bozmadan önce 2006/42 E., bozmadan sonra 2012/197 E. sayılı dosya bakımından davanın reddine,
9-Birleşen, bozmadan önce 2006/42 E., bozmadan sonra 2012/197 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, ferdileşme sırasında dilekçesinde belirttiği dairenin kendisine tahsis edilmesine yönelik talebinin reddine, davacıya tahsis edilecek konut bulunmadığı dikkate alınmak suretiyle 28.542,00 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine,
10-Birleşen 2006/174 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatifin peşin ödemeli/şartlı ortağı olduğunun tespitine, davacıya ferdileşme sırasında konut tahsis edilemeyeceğinden tescil isteminin reddine, dava dilekçesinde talep edilen 10.000,00 TL tazminattan 1.027,39 TL altyapı bedeli ile 2.042,44 TL genel gider toplamı olan 3.069,83 TL düşülmek suretiyle kalan 6.930,17 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına,
11- Mahkemenin 2006/174 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/404 E. sayılı dosya bakımından davacı taleplerinin ayrı ayrı reddine,
12-Birleşen, 2006/92 E. sayılı dosya bakımından davanın kabulü ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, 99 parseldeki B blok, 21 no'lu dairenin ferdileşme sırasında davacının aidatlı kooperatif ortaklığına ilişkin tüm vecibelerini yerine getirmesi kaydıyla kendisine tahsis edilmesi gerektiğinin tespiti ile muarazanın bu şekilde önlenmesine,
13-Birleşen 2008/195 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine, 3.234,94 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
14-Birleşen 2008/235 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, kendisine daire tahsisine yönelik talebinin reddine, davacıya tahsis edilecek bir konut bulunmadığının anlaşılmasına göre; 20.395,83 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin ve diğer davalılar hakkındaki davanın reddine,
15-Birleşen, bozmadan önce 2006/80, bozmadan sonra 2012/197 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, fazlaya ilişkin istemin reddine, davacıya tahsis edilecek daire bulunmadığı anlaşılmakla; 3.450,00 TL ve bu paranın dava tarihine kadar işlemiş olan 346,51 TL faizinin, anaparaya dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
16-Birleşen, bozma öncesi 2006/80 E., (bozmadan sonra 2006/129 E.) mahkemenin 2013/15 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/197 E. sayılı dosya bakımından davanın reddine,
17-Birleşen 2009/112 E. sayılı dosya bakımından, davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; 19.000,00 TL'nin davalılardan ...'den dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, diğer davalılar hakkında açılan davanın reddine,
18- Mahkemenin 2009/112 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2009/113 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; 19.000,00 TL'nin davalılardan ...'den dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, diğer davalılar hakkında açılan davanın reddine,
19-Birleşen 2010/217 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davalı kooperatifin Tokat 1. İcra Dairesi'nin 2009/5060 esas sayılı dosyasında işlemiş faize yönelik itirazının kısmen iptali ile takibin itirazsız olan 11.600,00 TL asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş 4.352,25 TL yasal faiz olmak üzere toplam 15.952,25 TL üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, davalı kısmi itirazında kısmen haklı çıkmakla icra inkâr tazminatı isteminin reddine,
20-Birleşen 2012/195 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatifin peşin ödemeli/şartlı ortağı olduğunun tespitine, davacıya ferdileşme sırasında konut tahsis edilemeyeceğinden tescil isteminin reddine, dava dilekçesinde talep edilen 10.000,00 TL tazminattan 1.075,07 TL altyapı bedeli ile 2.042,44 TL genel gider toplamı olan 3.117,51 TL düşülmek suretiyle kalan 6.882,49 TL tazminatın dava tarihinden itibaren, 13.902,00 TL tazminatın ıslah tarihi olan 16.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına,
21-Birleşen 2012/196 E. sayılı dosya bakımından davanın kabulü ile; davacının davalı kooperatife peşin ödemeli/şartlı ortak olduğunun tespitine, ferdileşme sırasında davacıya tahsis edilecek konut bulunmadığı anlaşılmakla; dava dilekçesinde talep edilen 5.600,00 TL tazminattan 1.198,26 TL altyapı bedeli ile 2.042,44 TL genel gider toplamı olan 3.240,70 TL düşülmek suretiyle kalan 2.359,30 TL tazminatın dava tarihinden itibaren, 11.837,74 TL tazminatın ıslah tarihi olan 03.06.2010 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
22-Birleşen, bozma öncesi 2008/151 E., bozmadan sonra 2012/215 E. sayılı dosya bakımından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile; davacının davalı kooperatife aidat ödemeli ortak olduğunun tespitine, davacıya ferdileşme sırasında konut tahsis edilemeyeceği anlaşıldığından harçlandırılmış dava değeri gözetilmek suretiyle 24.274,99 TL'nin davalı kooperatiften alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,
23-Birleşen, bozma öncesi 2006/60 E. bozmadan sonra 2012/290 E. sayılı dosya bakımından davanın reddine,
24-Birleşen bozma öncesi 2006/40 E. bozmadan sonra 2012/380 E. sayılı dosya bakımından davanın kabulü ile; davacının davalı kooperatife peşin ödemeli/şartlı ortak olduğunun tespitine, 460 ada, 99 parseldeki B blok, 1. bodrum kat, 1 no'lu dairenin ferdileşme sırasında davacıya tahsisine, karar verilmiştir.
Kararı, davacılar ..., ..., ..., M. Ali Oğuz, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve davalı ... vekilleri temyiz etmiştir.
1-...’ün birleşen 2007/49 E. sayılı dosyada davalı olduğu bu dosyaya yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-...’ün davacısı olduğu, Mahkemenin 2007/49 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dava ile birleşen 2006/164 E. sayılı dosya bakımından davacının talebinin dava konusu bağımsız bölüme yapmış olduğu 8.000,00 TL masrafın tahsiline ilişkin olup, mahkemece, dava reddedilmiş ancak hükümde davacının talebine değinilmemiştir. HMK'nın 297/2. maddesi uyarınca hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekirken, somut olayda red gerekçesinin ne olduğunun açıklanmaması doğru görülmemiştir.
3-...’ün davalı olduğu, mahkemenin 2007/49 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dava ile birleşen 2006/14 E. sayılı dosyada bakımından davalının vekili 14.04.2015 tarihli temyiz dilekçesi ile davalının taraf olduğu her üç dosyayı da temyiz etmiş olduğu, davalı 25.05.2015 tarihli dilekçesi ile davacı Tevfik Kibarın aleyhine açmış olduğu bu dosyadan feragat ettiğine ilişkin dilekçe sunduğu, davalı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.
4-Davacı ... vekilinin 2006/105 E. sayılı dosyaya yönelik temyizi bakımından; Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve temyiz edenin sıfatına göre göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
5-Davalı ...'un Mahkemenin 2006/105 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/111 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; davacı ... ile Mehmet arasında noter sözleşmesi bulunduğu, bu sözleşme ile hisse devri yapıldığı ve bedelinin alındığı, Mediha’nın da üyeliği bu sözleşme ile devraldığı ve kooperatif üyesi olduğu sabit olduğuna göre, bu bedelin davalı ...’ten tahsili uygun görülmemiştir.
6-Davacı ... vekilinin bozmadan önce 2006/42, bozmadan sonra 2012/197 E. dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
7-Davacı ... vekilinin bozmadan önce 2006/67 E., (Mahkemenin 2006/42 E sayılı dosyası ile birleşme), bozmadan sonra 2012/197 E. esasını alarak asıl dosya ile birleşen dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davacının talebi ve temyiz sebeplerine, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
8- Davacı ... vekili birleşen 2006/174 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; davacının şartlı ortak olduğunun mahkemenin de kabulünde olduğu ve bu konuda uyuşmazlık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kooperatifçe davacıya verilecek konut bulunmadığı sabittir. Bu durumda mahkemece dava tarihi itibariyle dairenin rayiç değeri belirlenerek; ve taleple bağlı kalınarak karar verilmesi gerekirken, mahkemece yanılgılı gerekçe ile alt yapı ve genel giderler düşülerek karar verilmesi doğru görülmemiştir.
9-Davacı ... vekilinin mahkemenin 2006/174 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen 2006/404 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
10-Davacı ... vekilinin 2006/92 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
11-Davacı ... vekilinin 2008/235 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
12-Davacı ... vekilinin 2006/80 bozmadan sonra 2013/15 E dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
13-Davacı ... vekilinin bozma öncesi 2006/129 E. sayılı (mahkemenin 2006/80 E. sayılı dosyası ile birleştirildikten bozma üzerine 2013/15 E. kaydı yapılmış) dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
14-Davacı ... vekilinin 2009/112 E sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, temyiz edenin sıfatına ve temyiz sebeplerine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
15-Davacı ... vekilinin 2009/113 E. sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere temyiz edenin sıfatına ve temyiz sebeplerine göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
16-Davacı ... vekilinin bozmadan önce 2008/151 E., bozmadan sonra 2012/215 E. dosyasına yönelik temyizi bakımından; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
17-Davacı ... vekilinin bozmadan önce 2006/60 bozmadan sonra 2012/290 E sayılı dosyasına yönelik temyizi bakımından, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
18-Asıl dava kooperatifin eski yönetim kurulu üyesi olan davalılara karşı açılmış sorumluluk davası olup, birleşen davalar üyelerin açmış olduğu üyeliğin tespiti, tescil, tazminat, men'i müdahele ve kooperatif çıkma payı alacağından kaynaklı itirazın iptaline ilişkindir.
Kooperatif sorumluluk davasının, üyelerin açtığı üyeliğin tespiti, tapu iptal tescil davaları ile birlikte görülmesinin doğru olmadığı, davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmadığı, davadaki talepler itibariyle de davaların aynı sebepten doğmadığı, biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek nitelikte bulunmadığı anlaşılmakla, başlangıçta ayrı açılan davaların birleştirilerek görülmesi doğru olmamış ise de, bu husus tek başına bozma sebebi yapılmamıştır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; davalardan sadece bozulan dosyaların tefrik edilerek ayrı ayrı esaslara kaydedilmesi ve yargılamanın bu şekilde devam ettirilmesi gerekirken, aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayan talep ve konuları farklı davaların birleştirilerek görülmesi isabetli olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen dosyalar 2007/49, 2006/105, 2006/42 E. (Bozmadan sonra 2012/197 E.), 2006/67 (Bozmadan sonra 2012/197 E.), 2006/404 E. (Mahkemenin 2006/174 E. sayılı dosyası ile birleştikten sonra asıl dosya ile birleşen), 2006/92 E., 2008/235 E., 2006/80 (Bozmadan sonra 2013/15 E.), 2006/129 (Bozmadan sonra 2013/15 E.), 2009/112, 2009/113 E., 2008/151 (Bozmadan sonra 2012/215 E.), 2006/60 (Bozmadan sonra 2012/290 E.) bakımından davacı vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, (2), (5), (8), numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen 2006/164 E. (Mahkemenin 2007/49 E. sayılı dosyası ile birleşen), 2006/111 E. (Mahkemenin 2006/105 E. sayılı dosyası ile birleşmiş ), 2006/174 E. sayılı dosyalar bakımından davacı ..., davalı ..., davacı ... vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı ..., davalı ..., davacı ... yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle REDDİNE, (18) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, fazla yatırılan onama harcının temyiz eden davacı ..., ..., Çoşkun Yeldiren, ..., ..., ..., ...'a iadesine, diğer davacılar ..., ..., ..., ..., ... ve davalı ...'ten aşağıda yazılı onama harçlarının alınmasına, davalı ... ve davacı ...'dan alınan peşin harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları