Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/5224 E. , 2017/1559 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/5224 E. , 2017/1559 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/5224 E. , 2017/1559 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 19.02.2015 gün ve 2014/7897 Esas, 2015/1007 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili üstbirliğin davalı borçlu kooperatiften altyapı alacağı, Geliştirme Destekleme Fonu (GDF) kredisi asıl alacağı, Geliştirme Destekleme Fonu gecikme faizi nedeniyle alacaklı olduğunu, bu alacağın tahsili için davalı borçlu hakkında girişilen ilamsız takibe davalının itirazı sonucu takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı üstbirliğin 1985 yılında 14 kurucu birliğin katılımıyla kurulduğunu ve ... Projesini gerçekleştirmek amacıyla 50'den fazla kooperatifi kendisine üye yaparak bu kooperatiflere arazi tahsis ettiğini, arazilerin altyapı ile sosyal tesislerini yapmak üzere çeşitli idari birimlerle sözleşme imzalayıp Geliştirme Destekleme Fonu (GDF) kredisi kullanıp bu imalat işlerini gerçekleştirdiğini, müvekkilinin ise davacı üstbirliğe üye olmayıp kendisine de davacı tarafından herhangi bir arsa tahsisi yapılmadığını, müvekkilinin arsa sahipleriyle sözleşmeler imzalayıp inşaatları ve altyapıları kendisinin tamamladığını, bu sistemlerin davacı tarafından inşa edilen ana hatlara bağlanmasının zorunlu olması nedeniyle davacıya taahhütname verdiklerini, ancak bundan sonra ana hatlara bağlantıların ve abonelik işlemlerinin yapıldığını, müvekkilinin davacı ile zorunlu olarak açıklanan hukuki ilişkiye girmek zorunda kaldığını, müvekkilinin borçlu olmadığı gibi fazla ödeme nedeniyle alacaklı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu, ek raporlar ve tüm dosya içeriğine göre; davacının merkez üstbirlik olduğu ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) aldığı arsaları üyesi olan kooperatiflere tahsis ettiği, davalının davacı üstbirliğe üye olmadığı ve kendisine davacı tarafından arsa tahsisi yapılmadığı, davalının sadece davacının hizmetlerinden yararlandığı, dava konusu alacağın büyük kısmının davacı tarafından kullanılan Geliştirme Destekleme Fonu (GDF) alacağı ve bunun faizinden kaynaklandığı, davacının Geliştirme Destekleme Fonu (GDF) anapara, faiz, altyapı katılım bedeli ve altyapı gecikme bedeli nedeniyle toplam 828.113,38 TL alacaklı olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile davacı yararına %40 tazminata dair verilen karar mahkemece konusunda uzman bilirkişilerden açıklamalı, denetime elverişli, davacının alacak kalemlerini tek tek irdeleyen, davalı kooperatifin davacı üst birliğe yaptığı ödemelerde tenkis edilerek alacak miktarının belirlenmesi gerektiği halde eksik inceleme yapıldığı belirtilerek, Dairemizin 19.02.2015 tarihli ilamı ile bozulmuştur.Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları