Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4420 E. , 2017/1359 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4420 E. , 2017/1359 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529419
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4420 E. , 2017/1359 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali ve alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 25.11.2014 gün ve 2171 Esas, 7539 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Asıl davada davacı şirket davalıya sunduğu hizmet bedeline dayalı olarak icra takibi başlatmış; davalı tarafın vaki itirazı üzerine davacı taraf itirazın iptali ve inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Birleşen davada ise, davacı şirket ilave hizmet bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan cezai şarta hükmedilmesini talep etmiştir. Mahkeme asıl ve birleşen davanın kabulüne karar vermiştir.
Davalının temyizi üzerine Dairemiz, hizmet bedeline ilişkin faturaların tebliğ edilip edilmediğinin araştırılmadığını, faturalara dayalı hizmetin verildiğini davacı tarafın ispat etmesi gerektiğini, sözleşmedeki cazai şartın seçimlik cezai şart olduğunu talep edilebilmesi için sözleşmenin yürürlükte olması gerektiğini, davacı sözleşmeyi feshettiğine göre cezai şart talep edilemeyeceği belirtilerek yerel mahkeme kararını bozmuştur.
Davacı tarafın karar düzeltme istemi üzerine dosyanın yeniden incelenmesi neticesinde:
1-Birleşen dosyadaki cezai şart istemine yönelik karar düzeltme isteminde, bozma kararında belirtilen ve benimsenen nedenlere göre davacı vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiç biri bulunmadığından karar düzeltme isteminin reddine;
2- Asıl dosya ve birleşen dosyada talep edilen hizmet bedeline ilişkin hükümlerin, ispat yükünün davacı tarafta olduğu, hizmetin sunulması ve alacağın varlığının ispatı için yeterli araştırma ve inceleme yapılmadığı gerekçesi ile yerel mahkeme kararı bozulmuş ise de; yerel mahkemenin isabetle kabulünde olduğu gibi;
a)Davalı taraf HMK'nın 169 vd. maddelerine uygun isticvap edildiği halde özürsüz olarak duruşmaya gelmediğinden, sözleşmenin içeriğinin ve sözleşmedeki imzanın kabul,
b)TTK'nın 83. maddesi ve HMK'nın 220/3. fıkrasına istinaden ticari defter ve kayıtların ibrazı için davalıya ihtarname tebliğine rağmen mazeretsiz olarak ticari defter ve kayıtları ibraz edilmediğinden, mahkemenin davacının hizmet bedeli ile ilgili beyanlarını kabul edilebileceği,
Kanunen mümkündür.Hal böyle olunca, yerel mahkeme davacı tarafın asıl ve birleşen davada anılan hükümler de dikkate alındığında hizmet bedeli ile ilgili taleplerini ispat ettiğini kabul etmiştir. Dolayısıyla yerel mahkeme kararının hizmet bedeline ilişkin hükmüne yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekirken kararın bu kısmının da bozulduğu kanaatine varıldığından, davacının karar düzeltme talebinin kısmen kabulü ile, Dairemizin 25.11.2014 tarih ve 2014/2171 Esas, 2014/7539 Karar sayılı bozma ilamında, asıl ve birleşen davadaki hizmet bedeline ilişkin kısmının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacının birleşen davada cezai şart alacağına yönelik karar düzeltme isteminin REDDİNE; (2/a,b) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada hizmet bedeli ile ilgili kısma yönelik karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 25.11.2014 tarih ve 2014/2171 Esas, 2014/7539 Karar sayılı bozma kararının hizmet bedeline ilişkin kısmının kaldırılmasına, bu kısma yönelik temyiz isteminin reddine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 05.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları