Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/4242 E. , 2017/1561 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/4242 E. , 2017/1561 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/4242 E. , 2017/1561 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen kayıt kabul davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 26.02.2015 gün ve 2014/4157 Esas, 2015/1204 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müflis firma aleyhine Tüketici Mahkemesi'nde tazminat davası açıldığını, 72.750,00 TL'nin faizi ile birlikte 98.314,00 TL olarak tahsiline karar verildiğini, alacağın masaya kaydının yapılması için yapılan başvurunun reddedildiğini, kararın usul ve yasaya uygun olmadığını ileri sürerek, 98.314,00 TL alacağın iflas masasına kayıt ve kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiş; ıslah yoluyla, alacağın 118.168,62 TL olarak kayıt ve kabulünü istemiştir.
Müflis davalı şirket iflas idaresi vekili, davacının alacağının dayandığı belgelerin yeterli olmadığını, yargılamayı gerektirdiğini, Tüketici Mahkemesi'nde açılan davaların, üçüncü kişilerin müflis firma ve davacı aleyhine açtığı davalar olduğunu, davacı alacağının ihtilaflı alacak olarak kayıt edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğunu, müflis firmanın davacı TOKİ'ye karşı açmış olduğu alacak davasının devam ettiğini, davaya iflas idaresi tarafından devam edileceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nin 17.03.2011 tarih, 2009/890 E., 2011/212 K. sayılı dosyasında davacı...'nun davalılar TOKİ ve Yapı Endüstrisi İnş. Elk. San. Tic. Ltd. Şti. iflas idaresi aleyhine alacak davası açtığı, mahkemece davanın kabulü ile 72.757,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği, kararın 26.04.2012 tarihinde kesinleştiği, davacı tarafından tüketici...'na 118.168,62 TL ödeme yapıldığı, davacının bu ödeme miktarı kadar müflise karşı rücu hakkı bulunduğu, müflis şirketin iflas masasına kayıt ve kabul talebinin yerinde olduğu gerekçesiyle, dava dışı Murat Vanlıoğlu'nun aynı alacağa ilişkin kayıt talebi yönünden mükerrer kayıt olmamak üzere davanın ıslah gibi kabulü ile, davacının ödediği 118.168,62 TL'nın kayıt ve kabulüne dair verilen karar Dairemizin 2014/4157 Esas , 2015/1204 Karar sayılı 26.02.2015 tarihli ilamı ile İİK'nın 235. maddesine göre kayıt kabul davaları onbeş günlük yasal süre içinde açılması gereken davalardan olup, bu sürenin geçmesinden sonra ıslah yoluyla talebin artırılmasının hukuki geçerli sonuç bağlanamayacağı, somut olayda, davacı tarafça 98.314,00 TL'nin kaydı için davalı iflas idaresine başvurulduğu, başvuru sırasında tebliğ gideri verildiği ve sıra cetvelinin davacı vekiline 05.03.2010 tarihinde tebliğ olunduğu ancak davanın 98.314,00 TL'nin masaya kayıt ve kabulü için tebliğden itibaren başlayan yasal 15 günlük süre içerisinde 18.03.2010 tarihinde açıldığı, davacının ıslah talebinin ise yasal 15 günlük süre geçtikten sonra 26.07.2012 tarihinde yapıldığı anlaşıldığına göre, mahkemece kayıt kabul davasında bu şekilde ıslahın mümkün olmadığı hususu dikkate alınarak 98.314,00 TL 'nin masaya kayıt ve kabulüne karar verilmesi gerekirken, ıslah edilen kısmın da kabulü suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.
Davacı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları