Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3852 E. , 2017/1365 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3852 E. , 2017/1365 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529466
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3852 E. , 2017/1365 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tazminat ve tespit davaları sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 02.02.2015 tarih ve 2014/3311E., 2015/463 K. sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davalarda davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, asıl davada davalı şirketle aralarında 2007 tarihli hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, davalı şirketin ihale şartnamesinin 26.3.1 maddesini yanlış yorumlaması nedeniyle müvekkili şirketin işçilerine fazla ücret ödediğini ileri sürerek, ödenen bu fazla ücretin tespiti ile 10.000,00 TL maddi zararın davalı şirketçe tazminine, zararın meydana geldiği tarihten itibaren ticari faiz uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 03.12.2012 tarihinde talep miktarını 332.075,36 TL yükselterek davasını ıslah etmiştir. Birleşen 2013/34 E. sayılı dava ile meydana gelen zararın meydana geldiği tarihten dava tarihine kadar olan 161.379,94 TL faizinin davalıdan tahsilini, birleşen 2010/ 568 E. sayılı dosya ile de ihale şartnamesine göre müvekkili şirketin işçilerine ödemesi gereken ücretlerin hesabında SSK işveren payının hesaplamaya dahil olduğunun tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davalarda davalı vekili, davaların reddini istemiştir.
Mahkemenin, 10.10.2013 tarih ve 2011/480 E., 2013/299 K. sayılı ilamı ile asıl davada 10.000,00 TL'lik tazminat talebinin kabulüne, 28.09.2011 tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davacının ıslahla talep ettiği 322.075,36 TL'nin davalıdan tahsiline, birleşen 2013/234 Esas sayılı dosya bakımından talebin 161.379,94 TL üzerinden davalıdan tahsiline, birleşen 2010/568 Esas sayılı dosyası bakımından ise tespit davasının kabulüne dair kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 02.02.2015 tarih ve 2014/3311E., 2015/463 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez asıl ve birleşen davalarda davacı vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davalarda davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 08.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları