Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3824 E. , 2017/1431 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3824 E. , 2017/1431 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3824 E. , 2017/1431 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 12.02.2015 gün ve 2014/2844 Esas, 2015/784 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 26.05.2008 tarihli “Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi” uyarınca davalıya ait inşaatın yapı denetimi işinin müvekkili tarafından yüklenildiğini, sözleşmede ücretin 69.663,67 TL olduğunun kararlaştırıldığını, müvekkilinin sözleşme tarihinden 22.03.2010 tarihine kadar edimlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini, ancak davalının ödeme yapmadığını, bu nedenle sözleşmenin müvekkili tarafından haklı nedenle feshedildiğini, 13.04.2010 tarihli fesih seviye tutanağına göre inşaatın %60 seviyesinde olduğunu ve müvekkilinin sözleşme bedelinin %60'ına isabet eden kısmını hak ettiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 20.000,00 TL'nin avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı tarafça imzalandığı iddia olunan 26.05.2008 tarihli sözleşmenin müvekkili şirket yetkilisi tarafından imzalanmadığını, bu nedenle bağlayıcılığı bulunmadığını, sözleşmeyi imzalayan genel müdür Alp Arslan'ın tek başına şirketi temsil ve ilzama yetkili olmadığını, müvekkili şirketi zarara sokmak ve kendi lehine menfaat temin etmek amacı ile hareket ettiğini, ayrıca sözleşme konusu inşaat alanının kamuya ait olması nedeni ile Yapı Denetimi Kanunu'nun dışında kaldığını, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca kamuya ait inşaatların bu kanun kapsamında olmadığını, davacı şirketin üstlendiği hiçbir edimi yerine getirmediğini, görevlendirilmesi gereken teknik personeli görevlendirmediği, gerekli raporları ve tutanakları ilgili idareye sunmadığını, yıl sonu seviye tespit tutanağının sözleşmenin feshinden sonra ve müvekkilinin yokluğunda düzenlendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca davalının yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksidini yatırdığı, sözleşmenin yürürlüğe girdiği ve binanın %60 seviyesine kadar inşa edildiği, bu seviyeye göre hak edilen bedelin 20.589,48 TL olduğu, davacı borcunun 16.441,00 TL'sini tahsil ettiği, bakiye 4.148,48 TL alacağı kaldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 4.148,48 TL'nin avans faizi ile tahsiline dair verilen karar, taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 12.02.2015 tarih ve 2014/2844 E., 2015/784 K. sayılı ilamı, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar verilerek, davacı vekilinin bilirkişi raporlarına itirazları değerlendirilmek üzere ek rapor alınması veya konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak rapor alınıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek uygun değerlendirilerek uygun sonuç dairesince bir karar verilmesi gerektiği belirtilerek, davacı yararına bozulmuştur.
Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 11.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları