Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3656 E. , 2017/1355 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3656 E. , 2017/1355 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515842
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3656 E. , 2017/1355 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen menfi tespit, istirdat davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 10.12.2014 gün ve 2268 Esas, 7987 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasında 22.04.2010 tarihinde .... Müzesinin Açılış Kokteyli ile 23.04.2010 tarihinde.... konseri organizasyonlarını konu alan 14.04.2010 tarihli bir hizmet sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme kapsamında müvekkilince davalı şirkete toplam 129.181,25 TL bedelli 4 adet çek verildiğini ve ayrıca 15.04.2010 tarihinde davalının banka hesabına 64.900,00 TL transfer edildiğini, o tarihlerde İzlanda'da meydana gelen ve tüm Avrupa hava ulaşımını etkisi altına alan yanardağ patlaması nedeniyle sanatçı ve ekibi getirilemediğinden 23.04.2010 tarihli konserin iptal edildiğini, bu durumun konser tarihinden önce davalıya bildirildiğini ve davalı şirketçe bu nedenle konser alanına herhangi bir malzeme getirilmediğini, meydana gelen yanardağ patlamasının mücbir sebep niteliğinde olduğunu, mücbir sebep olarak nitelendirilmese dahi sözleşmenin 5.2 maddesi gereği, davalının yaptığı belgeli masraflarını, bu masrafların %10 üzerinden belirlenecek hizmet bedelini ve alt yüklenicilere yapılan avans ödemelerini düşerek bakiye bedeli organizasyon sahibi müvekkiline iade etmesi gerektiğini, 22.04.2010 tarihli açılış kokteyli organizasyonu ücreti bedeli olan 34.380,38 TL mahsup edilerek, bakiye miktar ile 4 adet çekin müvekkiline iadesi için gönderilen ihtara davalının olumsuz cevap verdiğini ileri sürerek, müvekkilinin 4 adet çekten dolayı borçlu bulunmadığının tespiti ile davalıya yapılan ödemeden 22.04.2010 tarihli açılış kokteyli organizasyonu bedeli olan KDV dahil 34.380,38 TL düşüldükten sonra kalan 30.519,52 TL'nin istirdadını ve İİK'nın 72/5. maddesi uyarınca %40 tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sözleşmenin imzalandığı tarihte yanardağ patlaması ve etkileri biliniyor olduğundan bu olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceğini, davacının buna rağmen sanatçıyı Türkiye'ye getirmeyi üstlendiğini, 22.04.2010 tarihinde sanatçının geleceği uçağın Türkiye seferini yaptığını, organizasyonun ifasına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlayan müvekkilinin, 157.221,67 TL masraf yaptığını ve sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca bu masraf ile birlikte bunun %10 hizmet bedeli olmak üzere toplam 172.943,67 TL tutarında davacıdan alacaklı olduğunu, davacı tarafından yapılan çek ve nakit ödemesinden bu miktar düşüldükten sonra kalan 21.137,33 TL'yi iade etmeye hazır olduklarının davacıya bildirildiğini, ancak davacının bu teklifi kabul etmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin açılış kokteyli ve Alexander Rybak konseri organizasyonu olmak üzere iki hizmeti konu aldığı, 15.04.2010 tarihinde İzlanda'da meydana gelen ve tüm havayolu ulaşımını etkileyen yanardağ patlaması nedeniyle sanatçının ve ekibinin Türkiye'ye konsere getirilemediği, dolayısıyla davacının sözleşmenin konser organizasyonuna ilişkin üstlendiği kısmının ifasının mücbir sebep nedeniyle imkânsız hale geldiği, bu durumda 818 sayılı BK'nın 117. maddesi uyarınca borcun sakıt olduğu, davalının konser organizasyonu için yaptığı masraflara ilişkin faturaları dosyaya ibraz ettiği, mücbir sebep nedeniyle işin ifa edilememesinde davalının bir kusuru bulunmadığından, bu masrafların davacıya iadesinin hakkaniyete aykırı olacağı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 10.12.2014 tarih ve 2014/2268 E., 7987 K. sayılı ilamıyla, temerrüde düşmeden önce mücbir nedenin gerçekleşmesiyle borcundan kurtulan ve sözleşmenin başında davalıya sözleşmenin 5.1. maddesi uyarınca verdiği paranın iadesini ve çek bedelinden dolayı borçlu olmadığının tespitini istemekte haklı olan davacının davasının 818 sayılı BK'nın 117/2. maddesine dayalı olduğu ve davalının iptal edilen konser ile ilgili ve iptalden önce olduğunu kanıtlaması koşulu ile yaptığı harcamaların onun işine yaramaması halinde, bu harcamaların mahsubu gerekeceği ve davalının savunmasında da belirtildiği üzere sadece davanın kısmen reddine neden olabileceği gözetilerek bir karar verilmesi için bozulmuştur.
Bu kez, davalı vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları