Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3493 E. , 2017/1284 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3493 E. , 2017/1284 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3493 E. , 2017/1284 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 30.10.2014 gün ve 6829 Esas, 6794 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

-KARAR-

1-Davalı vekili, Dairemizin 30.10.2014 tarihli bozma ilamına karşı süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmuş ise de, davacı vekilinin davadan feragat dilekçesi sunmuş olduğu, her ne kadar feragat dilekçesinde davacı vekilinin kimlik tespitinin bulunmadığı görülmüş ise de, dilekçenin UYAP sistemi üzerinden gönderildiği ve davacı vekilinin vekaletnamesinde feragate yetkili olduğu anlaşılmıştır. Feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311. madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Bu itibarla, davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları