Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3408 E. , 2017/1603 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3408 E. , 2017/1603 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3408 E. , 2017/1603 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükme yönelik temyiz istemlerinin süre yönünden reddine ilişkin Dairemizin 23.12.2014 gün ve 10926 Esas, 8384 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında ...Beldesi ...Köyü ...Liman Mevkiinde ... Clup – ...Projesi ile ilgili iki adet sözleşme imzalandığını, müvekkilinin sözleşmelerle yüklendiği tüm imalatları sözleşme süresi içinde tamamlayarak davalıya teslim ettiğini, davalının ise müvekkiline olan borcunu ödemediğini, bu sebeple icra takibi başlattığını, davalının borca kötüniyetle itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazının iptali ile iflas masasına kayıt kabulünü talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davacı vekilinin ve davalı vekilinin katılma yoluyla temyizi üzerine, Dairemizin 23.12.2014 tarih ve 2014/10926 E., 2014/8384 K. sayılı ilamıyla temyiz istemlerinin süre yönünden reddine karar verilmiştir.
Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
1- Dairemizce, kayıt kabul davası olarak nitelendirilip 10 günlük temyiz süresi içerisinde temyiz edilmediğinden bahisle temyiz isteminin süre yönünden reddine karar verilmiş ise de, duruşmalarda davacı vekilince İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/53 E. sayılı kayıt kabul dava dosyası getirilerek incelendiği, derdest bir kayıt kabul davası olduğunu bile bile eldeki davaya itirazın iptali davası olarak devam edilip karar verildiği, bu nedenle kararın genel hükümlere göre temyize tabi olduğu anlaşılmış, temyiz talebinin süresinde olduğu kabul edilerek, Dairemizin 23.12.2014 tarih ve 2014/10926 E., 2014/8384 K. sayılı ilamıyla temyiz istemlerinin süre yönünden reddine kararının kaldırılarak işin esasının incelenmesine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı şirketin yargılama sırasında 18.08.2011 tarihinde iflas ettiği ve mahkeme kararının 08.01.2013 tarihinde verildiği anlaşılmaktadır. İİK'nın 194. maddesi amir hükmüne göre; müflisin taraf olduğu hukuk davaları durur ve ancak ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonra devam olunabilir. İkinci alacaklılar toplantısında dava konusu alacağın masaya kabul edilmemesi halinde davaya kayıt kabul davası olarak devam edilerek bir karar verilir. Mahkemece bu amir madde hükmüne uyulmadığı ve yargılamaya devam edilerek karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda mahkemece, ikinci alacaklılar toplantısının beklenilmesi ve ikinci alacaklılar toplantısı yapıldıktan sonra da iflas idaresi temsilcilerine tebligat yapılarak yargılamaya devam edilmesi, bu arada davacıya da mehil verilerek alacağın iflas masasına kaydının sağlanması, alacak masaya kayıt edilir ise dava konusuz kaldığından hüküm kurulmasına yer olmadığına, alacak kayıt edilmezse, bu durumda davaya iflas idaresi aleyhine kayıt kabul davası olarak devam edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu hususlara riayet edilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 23.12.2014 tarih ve 2014/10926 E., 2014/8384 K. sayılı kararının kaldırılmasına, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları