Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3389 E. , 2017/1356 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3389 E. , 2017/1356 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul



23. Hukuk Dairesi 2015/3389 E. , 2017/1356 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen menfi tespit davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 15.12.2014 gün ve 3206 Esas, 8150 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacılar vekili, müvekkilleri ile dava dışı S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi arasında tarihsiz arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkili ...'in davacı kooperatifi temsilen bu sözleşmeyi yüklenici sıfatıyla imzaladığını, sözleşme gereğince teminat olarak dört adet senet verildiğini, bu senetlere ilişkin olarak ...'in borçlu, ....'nun senetleri teslim alan, ....ın şahit olarak imzaladıkları protokol bulunduğunu, daha sonra ... ve....'un alacaklı olarak müvekkili ile düzenledikleri temdit sözleşmesi gereğince, bu dört adet teminat senetlerinin iptal edilerek, yerine 26.02.2011 tanzim, 30.09.2011 vadeli 27.000,00 TL bedelli, 26.02.2011 tanzim, 30.10.2011 vadeli, 30.000,00 TL bedelli, 26.02.2011 tanzim, 30.11.2011 vadeli, 29.000,00 TL bedelli, 26.02.2011 tanzim, 30.12.2011 vadeli, 14.000,00 TL bedelli teminat senetlerinin verildiğini, bu senetlerin lehtarlarının ... ve.... olarak yazıldığını, ... ile .... Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşmenin 01.09.2011 tarihinde feshedilmesi nedeniyle senetlerin bedelsiz kaldığını ileri sürerek, bu senetlerden 26.02.2011 düzenleme, 30.09.2011 vade tarihli, 27.000,00 TL bedelli senetten dolayı müvekkillerinin borçlu olmadığının tespiti ile iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, müvekkili ...'nın bir kısım arkadaş ve akrabasının konut edinmesini sağlamak için S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi'ne üye olmalarını sağladığını, bu şahısların bir süre üyeliklerini devam ettirdikten sonra, üyeliklerini sona erdirdiğini, 2009 yılı içerisinde ....ve ....ile onların gösterdikleri kişilere 215.075,00 TL bedel karşılığında üyeliklerin devredildiğini, devir bedeli için bila tarihli protokolün 1. bendinde belirtilen bonoların teslim alındığını, ....ve ....ın davacı ...'in kooperatife ortak aldığını, tüm iş ve işlemlerin davacı ... ile birlikte yürüteceklerini, bir çok masrafın altından kalkamadıklarını, bu nedenle de daha evvelden kararlaştırılan ve bono tanzim edilen hisse devir bedelini ödeyemediklerini, hisse devir bedelinin düşürülmesini ve yeni borçlunun davalı ... olarak değiştirilmesini talep ettiklerini, bunun üzerine hisse devir bedelinden kaynaklanan borcun 180.000,00 TL'ye düşürüldüğünü, bedelin ödenmesi için davacı ...'in bila tarihli protokolün 2. bendinde belirtilen 4 adet bonoyu düzenleyerek dava dışı ....'na teslim ettiğini, bu senetlerin ... tarafından ödenmediğini, aradaki ilişkiyi kullanarak devir bedelinin daha da aşağıya çekilmesinin istendiğini, müvekkili ...'nın 180.000,00 TL'lik borcu 100.000,00 TL'ye düşürdüğünü, 180.000,00 TL'lik bonoların davacıya iade edildiğini, davacı ...'in, diğer davalı S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi'ni müşterek ve müteselsil borçlu yaparak son olarak belirlenen hisse devir bedeli olan 100.000,00 TL için temdit sözleşmesi ile belirlenen 4 adet bonoyu ... adına tanzim ve teslim ettiğini, 4 adet bonodan ilkinin vadesinde ödemediğini, müvekkili ...'nın senedi kızı Gülşah Yıldız'a cirolayarak protesto işlemini gerçekleştirdiğini, davaya konu olan bononun, S.S..... Konut Yapı Kooperatifiyle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi işi ile bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı kooperatife ait kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, uyuşmazlık konusu senede kooperatif kayıtlarında rastlanmadığı, davacı kooperatifin, dava dışı S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi'ne 155.000,00 TL borç kaydının bulunduğu, dava dışı S.S..... Konut Yapı Kooperatifi'nin defterlerine ve muhataplarına ulaşılamadığına dair rapor düzenlendiği, ispat yükünün davacı tarafta olduğu ve davayı ispatlayacak mahiyette delilinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 15.12.2014 tarih ve 2014/3206 E., 8150 K. sayılı ilamı ile, davacı ... yönünden temyiz itirazlarının reddine, davacı Kooperatif yönünden ise, dava konusu bonoda davacı kooperatifin kaşesi üzerine kefil sıfatıyla kooperatif yetkilisi ... tarafından imza atıldığı, 22.07.2009 tarihli genel kurul kararı gereğince, kooperatifi, kooperatif başkanı ...'in dışında diğer üyelerden herhangi birisinin müşterek imza ile temsil ve imzaya yetkili olduğu, davacı tarafça bu husus yargılama aşamasında ileri sürülmeyip, temyiz aşamasında ileri sürülmüş ise de, bono metninden açıkça anlaşılan bu hususun re'sen dikkate alınması gerektiği, mahkemece, davacı kooperatif ile diğer davacı ... arasında menfaat çatışması bulunduğu da gözetilerek, dava konusu bononun kooperatif yönünden bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle davacı kooperatif yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
Bu kez, davalılar vekili, karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 05.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları