Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3371 E. , 2017/1511 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3371 E. , 2017/1511 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3371 E. , 2017/1511 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen kooperatif genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 11.02.2015 gün ve 2014/10235 Esas, 2015/768 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen 2013/35 E. sayılı davalarda davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Asıl ve birleşen davalarda davacılar, davalı kooperatifin peşin ödemeli ortağı olduklarını, 05.05.2013 tarihli 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında kooperatif aleyhine sonuçlanan bir davanın neden olduğu tazminat ve yargılama giderlerinin ortaklardan tahsiline ilişkin bir karar alındığını, bu kararın peşin ödemeli ortaklar yönünden bağlayıcı olmadığını ileri sürerek, 05.05.2013 tarihli genel kurul toplantısının 5. maddesinin iptalini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davalarda davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalı kooperatifin 02.03.1997 tarihli genel kurul toplantısının 8. maddesiyle sabit fiyat ile konut tahsisine yönelik karar alındığı, bu kararın davacılar açısından kazanılmış hak oluşturduğu ve sonradan bunun aksi yönünde alınan bir kararın geçerli olmayacağı gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar, asıl ve birleşen davalarda davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 11.02.2015 tarih ve 2014/10235 E., 2015/768 K. sayılı ilamıyla; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davada davalı vekilinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmediği, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre üyelik sıfatının, iptal davasının dinlenebilmesi koşulu olduğu,davacının, bu sıfatını davanın kesin hüküm ile sonuçlanmasına kadar korumak zorunda olduğu ve bunun mahkemece re'sen göz önünde bulundurulması gerektiğinden somut olayda, birleşen 2013/44 E. sayılı dava dosyasının davacı ...'nun 26.09.2006 tarihli dilekçe ile 12 no'lu bağımsız bölüme ilişkin kooperatif hissesini ...'e devretme talebinde bulunduğu ve kooperatif yönetim kurulunun 14.05.2007 tarihli kararı ile ...'in davacı yerine kooperatife ortak olarak kabulüne karar verildiği, davalı yanca davacının kooperatif üyesi olmadığının savunulmasına karşın, mahkemece bu hususta yeterli inceleme ve araştırma yapılmadığı, bu durumda, davacı ...'nun davalı kooperatifte başka bir üyeliği olup olmadığının araştırılarak, bulunmadığının tespit edilmesi durumunda aktif dava ehliyeti yokluğundan davanın reddi gerekirken, eksik inceleme ile esasa girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı belirtilerek bozulmuştur.
Asıl ve birleşen 2013/35 E. sayılı davada davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen 2013/35 E. sayılı davalarda davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 18.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları