23. Hukuk Dairesi 2015/9997 E. , 2017/3668 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544100
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/9997 E. , 2017/3668 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

23. Hukuk Dairesi 2015/9997 E. , 2017/3668 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ....
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar ....vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılardan .... vekilleri Av. ... ve ...ile duruşma temyiz talebinde bulunan davalı ... gelmiş olup, tebligata rağmen başka gelen olmadığından duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, davalılardan ..... ve arsa sahibi .... arasında 545 ada 7 parsel sayılı taşınmaz yönünden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkili ile ....doğramalarının ve ısı camlarının davacı tarafça yapılması ve buna karşılık 6. blok 13 ve 21 no’lu konutların yapılan iş bedeli olarak davacıya verilmesi konusunda sözleşme yaptıklarını, müvekkilinin kendi edimini yerine getirdiğini ileri sürerek, 13 ve 21 no’lu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline, tapu iptali ve tescil mümkün olmadığı takdirde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı Kooperatifler vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.
Davalılardan.... davaya cevapta bulunmamıştır.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının edimini yerine getirmesinden dolayı 21 no’lu bağımsız bölümün tapusunu almaya hak kazandığı, ancak davalı kooperatifler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tapunun devrinin gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı, bu sebeple bağımsız bölümün dava tarihi itibariyle değerinin verilmesi gerektiği, bağımsız bölümün .... ../..

S.2.

Birliği adına kayıtlı olduğu, diğer davalı ... Yapı Kooperatifi, ... Kooperatifler Birliği ve ... ..'ne üstlenici ve gayrimenkul satış vadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları ve hissedar oldukları, davalılardan ... Kooperatifinin taşınmazla ilgili hisselerini devrettiği,... ise sözleşmeden doğan tüm hak ve edimlerini ... San. Tic. Ltd. Şti.'ne devrettiği gerekçesiyle, .... ve ..... yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden davanın kısmen kabulü ile, 170.000 TL bina bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte diğer davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, ...ve ... Kooperatifler Birliği vekili temyiz etmiştir.
1- Dosya incelendiğinde, davacı ile davalılardan .... arasında imzalan 12.03.2004 tarihli sözleşmenin konusunun, kabası bitmiş 64 konutluk inşaatın pvc doğramalarının ve ısıcamlarının yapılması iş olduğu görülmüştür. Davacı işbu anılan sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını sözleşmenin tarafı olmayan temyiz eden davalı kooperatiflerden talep edemez. Bu durumdan mahkemece, davacının davasının temyiz eden davalı kooperatifler yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
2- Bozma nedenine göre, davalı kooperatifler vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı.... Kooperatif vekili ile ..... Birliği vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre anılan davalı kooperatiflerin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalılar yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak temyiz eden davalı kooperatiflere verilmesine, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla