Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA, MURAKABE KURUL KARARINA KARŞI DAVA İDARİ YARGI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA, MURAKABE KURUL KARARINA KARŞI DAVA İDARİ YARGI

Mesaj gönderen teoman »DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7139

Kabul Tarihi: 19/4/2018

MADDE 1-2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınır. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez."T.C
KONYA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
5. İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO:2017/1479
KARAR NO:2017/1463
KARAR TARİHİ:23.11.2017


"Olayda, davacı tarafından, arazilerini kendisinin koruyacağından bahisle kendisinden konuna ücret, alınmaması ve arazilerinin koruma kapsam, dışına çıkartılması talebinde bulunduğu, ancak koruma tedbirini ne şekilde aldığın, veya alacağın, somut olarak onaya koyamadığı, başvuru üzerine yerinde yapılan tespit sonucu düzenlenen ve davacının da imzasının bulunduğu 29.02.2016 tarihli tutanakta da, davacının arazileri ile ilgili olarak herhangi bir koruma tedbiri almadığının belirlendiği görülmektedir.

Bu durumda; 4081 sayılı Kanun kapsamında bulunan tarımsal işletmelerin, Kanun'da belirtilen koruma himayesinden çıkartılması için, kendi koruma tedbirlerini almaları gerekmekte olup, davacının ise koruma tedbirini ne şekilde sağladığını somut olarak ortaya koyamaması ve herhangi bir koruma tedbiri almadığının tutanakla tespit edilmesi karşısında, davacının, arazilerinin 4081 sayılı Kanun uyarınca koruma kapsamı dışına çıkartılması talepli başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/03/2017 gün ve E:2016/502, K:2017/664 sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine, mahkeme aşamasında davacı taralından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 100,40 TL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 990,00 TL vekalet ücreti ile istinaf başvurusu aşamasında davalı idarece yapılan ve yine aşağıda dökümü gösterilen 145,50 TL posta ücretinden oluşan yargılama giderinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, tarafların yatırdığı posta ücreti avanslarının artan kısmının ilgisine göre taraflara Mahkemesince iadesine, 2577 sayılı Kanunun 6545 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince kesin olarak, 23/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

T.C
DANIŞTAY
10. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO.1986/975
KARAR NO.1988/1015
KARAR TARİHİ.08.06.1988"4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesi "Bu kanunda yazılı istisnalar dışında koruma ve ihtiyar meclislerinin bu kanun hükümlerine tevfikan verecekleri kararlar aleyhine alâkalılar tarafından kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında murakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz edilmeyen kararlar katileşir" hükmünü taşımaktadır.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi kararlarına karşı Murakabe Heyetine başvuru, isteğe bağlı, idari bir başvuru olup Çiftçi Malları Koruma Meclisi kararma karşı on gün içinde itiraz edilmeme halinde de işlem kesinleşmektedir. Bu nedenle de Murakabe Heyetinin 10. madde uyarınca vereceği kararlar idari birer işlem olup, yargısal nitelik taşımadığından dava konusu edilen Murakabe Heyeti kararının, yukarıda açıklanan gerekçeyle yetki yönünden iptaline karar verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı Yasanın 40 uncu maddesi 1. fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca işin esasına inildiğinde:

Davacının bahçesinden geçen su arkının kenarına diktiği ağaçların ileride su arkını kullanılmaz hale getireceği gerekçesiyle sökülmesi yolunda ....... Çiftçi Malları Koruma Meclisi kararının onanmasına ilişkin dava konusu işlem; mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda "kanal kenarına dikilen ağaçların kanalı tahrip etmeyeceği ve ilerdeki bahçelere gidecek su miktarında engelleyici bir unsur teşkil etmeyeceği" belirtildiğinden, hukuka uygun bulunmamakla iptaline, aşağıdaki dökümü yapılan 48.100 lira yargılama gideri ile 6500 lira avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya, 2022 lira temyiz giderinin de davacıdan alınarak davalıya verilmesine 8.6.1988 gününde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj