Taahhüdü ihlal 2 kez ceza

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
tilki2020
Site Üyesi
Mesajlar: 34
Kayıt: 12 Kas 2018 00:04

Taahhüdü ihlal 2 kez ceza

Mesaj gönderen tilki2020 »

öncelıkle merhaba şimdi 05 07 2019 da tahhüdü ihlal den ceza evine girdim sonran 19 07 2019 günü bir kısım ödeme yaparak şikayetten vazgecildi ve cıktım sonra yenı tahhüt vermedım ve ama aynı tahhütten tekrar dava acmışlar böyle birşey olabılır mıTeberru
Site Üyesi
Mesajlar: 9
Kayıt: 04 Mar 2020 11:04

Re: Taahhüdü ihlal 2 kez ceza

Mesaj gönderen Teberru »

Ceza Genel Kurulu kararında belirtilen şekilde Mahkemesince önceden verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediğine ilişkin gerekli araştırma yapılmaksızın sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, yapılan incelemede önceden verilen hapsen tazyik kararının henüz infaz edilmediği ve sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması...

demiş Yargıtayımız...

tilki2020
Site Üyesi
Mesajlar: 34
Kayıt: 12 Kas 2018 00:04

Re: Taahhüdü ihlal 2 kez ceza

Mesaj gönderen tilki2020 »

anlamadım ama yanı ceza verir mi vermez mi ?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23226
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Taahhüdü ihlal 2 kez ceza

Mesaj gönderen teoman »

tilki2020 yazdı:
11 Mar 2020 03:29
öncelıkle merhaba şimdi 05 07 2019 da tahhüdü ihlal den ceza evine girdim sonran 19 07 2019 günü bir kısım ödeme yaparak şikayetten vazgecildi ve cıktım sonra yenı tahhüt vermedım ve ama aynı tahhütten tekrar dava acmışlar böyle birşey olabılır mı
Birden fazla taahhüdü ihlal suçu işlenmesi cezanın süresi bakımından özellik arz etmektedir. Aynı borç bakımından uygulanan birden fazla taahhüdü ihlal cezası toplamı 3 ayı geçemez. Örneğin borcun ilk taksidini ödemeyen ve taahhüdü ihlal cezası ile cezalandırılan borçlunun hapiste kaldığı 1. ayın sonunda suça konu taksidi ödedikten sonra tahliye edilmesi halinde takip eden taksitlere ilişkin taahhüdünü ihlali halinde en fazla 2 aya kadar taahhüdü ihlal cezasına hükmedilebilecektir.

Diğer bir ifade şekli ile, siz 05 07 2019 günü ihlalden içeri alınmış ve 19 07 2019 günü tahliye edilerek 14 gün içeride kalmışsınız yani o güne kadar ödemeniz gereken borcu ödeyerek tahliye olmuşsunuz, ama taahhüdünüz devam etmekte olup, taksitlerin ihlali halinde bu 3 aylık süreden 14 gün çıkartılarak geri kalan süre tekrardan ihlal meydana geldiğinde ceza olarak verile bilmektedir.

T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2018/4354
KARAR NO:2018/9838
KARAR TARİHİ:04/10/2018


>BORÇLUNUN TAAHHÜDÜ İHLALDEN 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİĞİ VE İNFAZA BAŞLANDIĞI BU TAKSİT CEZASININ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİLMESİ NEDENİ İLE 14 GÜN YATARAK ÇIKTIĞI, BORÇLUNUN TEKRARDAN TAKSİTİ İHLAL ETİĞİNDEN ŞİKAYETTE BULUNULDUĞU BU SEFER YİNE 3 AY VERİLDİĞİ ASLINDA GERİ KALAN 76 GÜN HESAPLANMAYARAK FAZLA CEZA TAYİN EDİLMESİ BOZMA.

Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Silifke İcra Ceza Mahkemesinin 28/06/2016 tarihli ve 2016/259 Esas, 2016/270 Karar sayılı kararı ile Silifke İcra Ceza Mahkemesinin 30/05/2017 tarihli ve 2017/129 Esas, 2017/183 Karar sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/06/2018 gün ve 94660652-105-33- 1218-2018- Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2018 gün ve KYB.2018-53291 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16.HD-188 Esas, 2009/205 sayılı ilamında ''... 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 5358 sayılı Kanun ile değişik 340. maddesi; 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez” hükmünü taşımaktadır. Bu hükme göre, borcun taksitler halinde ödenmesinin taahhüt edilmesi halinde, ilk taksitin ödenmemesi ile taahhüdü ihlal suçu oluşacak ve borçlunun 3 aya kadar hapsen tazyikine karar verilecektir. Hapsen tazyik yaptırımında amaç, bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak olduğundan, alt sınırdan belli bir ceza belirlenmesi gerekmemekte, yükümlülük yerine getirilene kadar ve en çok 3 ay süreyle kişinin yükümlülüğüne uygun davranması için zorlanması söz konusu olmaktadır. Ceza Genel Kurulunun 30.01.2007 gün ve 16-12 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilk taksitin ödenmemesi üzerine, borçlunun hapsen tazyik ile cezalandırılmasından sonra, bu cezanın infazı sırasında söz konusu taksiti ödemesi halinde tahliye edilecek, ancak sonraki taksiti ödememesi halinde eylemi yeniden yaptırımı gerektirecektir. Ancak, ilk taksitin ödenmemesi üzerine 3 aya kadar hapsen tazyik kararının tamamının infazı halinde takip eden taksitlerin ödenmemesi durumunda artık borçlunun cezalandırılması olanağı kalmayacaktır. Bir başka anlatımla, ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle maddede öngörülen cezanın tamamının infazı halinde, yaptırım uygulama olanağı kalmadığından, diğer taksitlerin ödenmemesi ayrıca bir taahhüdü ihlal kabahatini oluşturmayacaktır...Görüldüğü gibi, borçlunun, aynı borçtan dolayı ve her bir taksit için ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aya kadar hapsen tazyikine karar verilmiş olup, bu uygulama yasaya aykırıdır....Bu hususun infaz aşamasında değerlendirilmesine ve düzeltilmesine olanak bulunmamaktadır. Zira, her bir taksit için ayrı ayrı hapsen tazyik kararı verilmesi halinde, bu kararların her biri infaz yeteneğine sahip olup, usulüne uygun bir şekilde kaldırılmadığı sürece, Yasanın aradığı en çok 3 aya kadar tazyik hapsi verilebileceği kuralını aşacak şekilde infaz edilmeleri söz konusu olabilecektir. Yerel Mahkemece yapılması gereken, borçlunun ilk taksiti ödememek suretiyle ödeme taahhüdüne aykırı davranması nedeniyle 3 aya kadar hapsen tazyikine ilişkin ilk hükmün infazını bekleyerek, eğer kabahatli, bu hapsen tazyik kararının yerine getirilmesinden sonra borcu öder ise, ödenmeyen diğer taksit yönünden kalan süre kadar hapsen tazyik kararı vermektir. Yerel Mahkemece, ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan, son taksitin ödenmemesi nedeniyle yapılan şikayet üzerine, borçlunun yeniden 3 aya kadar hapsen tazyik ile cezalandırılması yasaya aykırı olup, kararın bu nedenle yasa yararına bozulması gerekirken, Özel Dairece yasa yararına bozma isteminin reddine karar verilmesi isabetli değildir.'' şeklinde belirtildiği üzere;

Dosya kapsamına göre;

Sanığın Silifke İcra Müdürlüğünün 2016/777 Esas sayılı dosyasında, 18/04/2016 tarihinde vermiş olduğu taahhüdü ihlal etmesi eyleminden dolayı Silifke İcra Ceza Mahkemesinin 28/06/2016 tarihli ve 2016/259 Esas, 2016/270 Karar sayılı kararıyla 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, anılan kararın kesinleşmesini müteakip 17/08/2016 tarihinde infazına başlandığı, ancak müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sanık hakkındaki cezanın tüm sonuçları ile birlikte düşürülmesine dair anılan Mahkemenin 31/08/2016 tarihli ek kararı akabinde sanığın izin dönüşü 02/09/2016 tarihinde Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildiği, 17/08/2016 tarihi ile 31/08/2016 tarihleri arasında tutuklu kalan sanığın 3 aya kadar olan tazyik hapsine ilişkin cezasının 14 gün olan kısmını infaz ettiği anlaşılmakla, sanık hakkında aynı eylem nedeniyle açılan ikinci davada Mahkemesince önceden verilen hapsen tazyik kararının 76 günlük kısmının infaz edilmediği gözetilmeksizin, yeniden yapılan şikayet üzerine, borçlunun 3 aya kadar hapsen tazyik ile cezalandırılmak suretiyle hakkında fazla cezaya hükmedilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Silifke İcra Ceza Mahkemesinin 30/05/2017 tarihli ve 2017/129 Esas, 2017/183 Karar sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına 04/10/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla