Ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
melikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 15
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

Ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması

Mesaj gönderen melikşah »

Sayın Admin,
1-İcra Müdürlüğü Tarafıma gönderilen ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması'nı içeren kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile süresiz şikayete tabi olduğunu içeren Yargıtay kararına çok acil ihtiyacım var lütfedip paylaşırsanız çok sevineceğim .Mümkün ise en yeni tarihli olanını rica edeceğim .Teşekkür ederimmelikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 15
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

Re: Ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması

Mesaj gönderen melikşah »

Sayın Arkadaşlar , Bu isteğime cevap verecek birileri yokmudur ? Rica etsem yardımcı olurmusunuz lütfen Teşekkür ederim.

hayatveyaşam
Site Üyesi
Mesajlar: 33
Kayıt: 04 Mar 2012 11:00

Re: Ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması

Mesaj gönderen hayatveyaşam »

İtirazınızı İİK 58 MADDESİNİN Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.HÜKMÜ gereğince yapacaksanız Şikayet süresiz
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2004/16052
Karar Numarası: 2004/20543
Karar Tarihi: 30.09.2004
SÜRESİZ ŞİKAYET
TAKİP TALEBİNİN YASAYA UYGUN DÜZENLENMEDİĞİ İDDİASI
İTİRAZIN KALDIRILMASINI SAĞLAYAN NİTELİKTEKİ BELGELER
HAVALE DEKONTUNUN İİK 68. MADDEDEKİ BELGE NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ
ÖZETİ: İİK.nun 58/3. maddesine aykırı olarak bir takibin yapıldığı iddiası süresiz şikayete tabi olup, itirazın kaldırılması aşamasında veya İcra Mahkemesine yapılan itirazla ilgili yargılama aşamasında Mahkemece re’sen dikkate alınacak bir husus olmakla birlikte takip dayanağı olarak gösterilen havale dekontu borç ikrarını havi bir belge olmadığından, alacağın tahsilinin gerekip gerekmeyeceği yargılamayı icap ettirdiğinden İcra Mahkemesince bu gerekçe ile itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK.nun 58/3. maddesine aykırı olarak bir takibin yapıldığı iddiası süresiz şikayete tabi olup, itirazın kaldırılması aşamasında veya İcra Mahkemesine yapılan itirazla ilgili yargılama aşamasında Mahkemece re’sen dikkate alınacak bir husus olduğu için, somut olayda da borçlu tarafından anılan maddeye aykırı takip yapıldığından bahisle İcra Mahkemesine yaptığı şikayet dosyası ile alacaklının genel haciz yolu ile yapılan takipte borçlu itirazının kaldırılmasına ilişkin mahkeme dosyalarının birleştirilmesinde olaya özgü olarak yasaya uymayan bir yol yoktur. İncelenen takip talepnamesi ve ödeme emrinde alacaklının İİK.nun 58/3. maddesine uygun işlem yaptığı görülmüştür. Ancak, takip dayanağı olarak gösterilen havale dekontu İİK.nun 68. maddesinde belirtilen borç ikrarını havi bir belge olmadığından, alacağın tahsilinin gerekip gerekmeyeceği yargılamayı icap ettirdiğinden İcra Mahkemesince bu gerekçe ile itirazın kaldırılması isteminin reddine karar vermek gerekirken görevsizlik kararı vererek, dosyanın nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar vermesi isabetsizdir.
SONUÇ: Taraf vekillerinin açıklanan yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İtirazınızı İİK 61 MADDESİNİN Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.HÜKMÜ gereğince yapacaksanız Şikayet süreli

12. HD. 08.05.2014 T. E:11372,K:13594

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan takibe karşı, borçlunun, dayanak belge örneklerinin ödeme emrine eklenmediğinden bahisle ödeme emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
Takip dayanağı belgenin ödeme emri ekinde gönderilmesine yönelik talep İİK'nun 61. maddesine aykırılık nedenine dayalı şikayet olup, aynı Kanunun 16/1. maddesi uyarınca ödeme emri tebliğinden itibaren 7 günlük yasal sürede yapılmalıdır.
Somut olayda davacı tarafından ödeme emri tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığı ileri sürülmediğine göre ödeme emrinin tebliğ edildiği 02.01.2014 tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre geçtikten sonra 10.01.2014 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvuru İİK'nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal süreden sonradır.
O halde mahkemece borçlunun İİK'nun 61. maddesine dayalı şikayetinin süre aşımı nedeni ile reddi gerekirken, esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
12. HD. 08.05.2014 T. E:11372,K:13594

melikşah
Site Üyesi
Mesajlar: 15
Kayıt: 16 Eki 2015 11:31

Re: Ödeme emrine borca dayanak belgenin eklenmemesi ve dosyaya da fiziki olarak sunulmaması

Mesaj gönderen melikşah »

Emeğinize sağlık, teşekkür ederim

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj