Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...
Cevapla
ufukbey55
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 226
Kayıt: 04 Mar 2012 16:45

Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen ufukbey55 » 30 Eki 2018 10:05

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin yargıtay kararı konusunda Yardımcı Olursanız sevinirim.

Teşekkürler...Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 10:24

ufukbey55 yazdı:Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin yargıtay kararı konusunda Yardımcı Olursanız sevinirim.

Teşekkürler...
Merhaba,
İpotek verenin 3. kişi olmasının neticeyi değiştirmeyeceğini, İİK. 45. md nin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/27870
KARAR NO : 2018/1255


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, yetki itirazının yanı sıra, alacaklı bankanın, rehinle temin edilmiş alacağı için müvekkilleri hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, İİK'nun 62. maddesi gereğince itirazların icra müdürlüğüne yapılması gerektiği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun 45. maddesi gereğince; alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklı, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan, ilamlı veya ilamsız icra takibi ya da borçlu iflasa tâbi kimselerden ise, iflas yolu ile takip yapamaz. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda, alacaklı, alacağın karşılanmayan kısmı için koşulları var ise ilamlı veya ilamsız takip yapabilir. Bu maddede yer alan rehin ibaresi, hem taşınır hem de taşınmaz rehinlerini kapsar (İİK m. 23/1-3). Öte yandan bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir.

O halde, mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 10:27

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2017/6964
KARAR NO : 2017/12193


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, borçlunun, sair nedenlerle birlikte aynı ilişkiden kaynaklanan borcun mükerrer olarak takibe konulduğunu ileri sürerek mükerrerlik itirazı ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK 45. maddesinde rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusunun iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabileceği, poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuz olduğu, aynı kanunun 167. maddesinde ise alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senede müstenit olan alacaklının, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte bulunabileceği düzenlenmiştir.

Somut olayın incelenmesinde; Ankara 23. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13876 Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı tarafından 455.710,84 TL asıl alacağa ilişkin olarak dava dışı Alev Kantekin ve muteriz borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde bulunulduğu, mükerrer olduğu iddia edilen Ankara 23. İcra Müdürlüğü'nün 2015/14202 Esas sayılı takip dosyasında; alacaklı tarafından aynı asıl alacak miktarı için bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı ve şikayetçi borçluların borçlu sıfatı ile takibin tarafı olduğu, takip talebinde ve ödeme emrinde; “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” kaydına yer verildiği görülmüş olup takip talebinde yazılı ibareler ve alacaklı vekilinin beyanı ile her iki takip dosyasına konu borcun aynı borç olduğu konusunda ihtilaf yoktur.

Her ne kadar yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca borç ipotek ile temin edilmiş olsa bile elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilirse de somut olayda öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçildiğinden alacaklı tercih hakkını bu takip türünden yana kullanmış olup aynı borca ilişkin olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz. Bu durumda İİK'nun 45/1 hükmü uyarınca rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip sonucunda rehin tutarı borcu ödemeye yetmez ise alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu husus kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayete tabidir.

Bu durumda; şikayete konu Ankara 23. İcra Müdürlüğü'nün 2015/14202 Esas sayılı takip dosyasına konu borçla ilgili olarak Ankara 23. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13876 Esasında kayıtlı ve derdest ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin bulunduğu anlaşılmakla mahkemece mükerrer takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ufukbey55
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 226
Kayıt: 04 Mar 2012 16:45

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen ufukbey55 » 30 Eki 2018 10:29

İpotek veren borçlu ve kefil olsaydı dediğiniz doğruydu, ancak ipoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin yargıtay kararları ve makale var diye biliyorum ama aramalarımda herhangi bir sonuç elde edemedim.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 10:30

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2015/26163
KARAR NO : 2016/3587


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Borçluların aşkın haciz şikayeti yönünden verilen mahkeme kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin (REDDİNE)

2-Borçluların İİK'nun 45, maddesine dayalı şikayetleri hakkında verilen icra mahkemesi kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, alacaklı bankanın, rehinle temin edilmiş alacağı için müvekkilleri hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, anılan hükmün taşınır rehinleri için söz konusu olduğu, ipotekleri kapsamayacağı gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun 45. maddesi gereğince alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklı, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan ilamlı veya ilamsız icra takibi ve borçlu iflasa tabi kimselerden ise iflas yolu ile takip yapamaz. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonunda, alacaklı alacağın karşılanmayan kısmı için ilamlı veya ilamsız takip yapabilir. Bu maddede yer alan rehin ibaresi hem taşınır hem de taşınmaz rehinlerini kapsar (İİK. m. 23/1-3).

O halde mahkemece şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 10:32

ufukbey55 yazdı:İpotek veren borçlu ve kefil olsaydı dediğiniz doğruydu, ancak ipoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin yargıtay kararları ve makale var diye biliyorum ama aramalarımda herhangi bir sonuç elde edemedim.
İpotek verenin 3. kişi olduğuyla ilgili bir Yargıtay kararına rastlamadım. Ancak rehin verenin borçlu ya da üçüncü kişi olmasının İİK 45 uygulanmasına engel olmayacağını düşünüyorum.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

ufukbey55
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 226
Kayıt: 04 Mar 2012 16:45

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen ufukbey55 » 30 Eki 2018 10:41

Olaymız kısaca şu şekilde ;

1-)Dosyada Kredi Sözleşmesini İmzalayan ALİ AK var..(Sadece Kredi Sözleşmesini imzalamış - İpotek vermemiş.)
2-)ALİ AK'ın kredi sözleşmesine Taşınmazını İpotek veren 3.kişi BAHADIR AK var. (Sadece İpotek Vermiş, Kredi Sözleşmesini İmzalamamış BAHADIR AK.)
3-)Dosyada kefil falan yok...Sadece yukarıdaki 1.ve2.maddede belirtilen açıklama geçerli...

İhtarnameler hem borçlu ALİ AK'a hemde ipotek veren 3.Kişi BAHADIR AK usulüne uygun tebliğ ediliyor.

Bu Durumda ben Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydı İle hem ilamsız hemde ipotekli takip yapıcam.

İlamsız Takibi ;

ALİ AK'a (Sadece Kredi Sözleşmesini imzalamış - İpotek vermemiş kişiye yaptım.)

İpotekli Takibi ;


ALİ AK
ve
BAHADIR AK'a yaptım. (Takip Arkadaşlığı yüzünden) (Borçlu ve İpotek verene Örnek 6 ipotekli icra takibi yapıldı.) (Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydı İle)...

Ali Ak İlamsız takibe itiraz etti ve İcra hukuk mahkemesinde şikayet etti. (İlamsız takip muhatabı Ali AK'ın itirazı kısaca ; Şikayet konusu kısaca İİK 45 - aynı anda ipotekli ve ilamsız takip yapılamaz öncelikle rehin paraya çevrilecek sonra arta kalan miktar için ilamsız takip yapılacak diye)

Kararları inceliyorum...Hep Müşterek müteselsil kefillerden ve iik 45 rehni veren asıl borçluiçin getirilmiş bir uygulama olup kefiller hakkında uygulanmaz demektedir.

Benim olayımda bir asıl borçlu var birde ipotek veren 3.kişi konumunda olan biri var...Yani benim olayımda müşterek ve müteselsil kefil yok ve kefil veren üçüncü kişi borçlu değil....

Bende bu yüzden ;

Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin yargıtay kararı konusunda Yardımcı Olursanız sevinirim.

ufukbey55
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 226
Kayıt: 04 Mar 2012 16:45

Re: Gayrimenkul İpoteği 3. kişi verirse İİK 45 uygulanmayacağına ilişkin Yarg.Kararı

Mesaj gönderen ufukbey55 » 30 Eki 2018 11:12

Bu sitede bir meslektaşımızın mesajı ve cevabı ;

http://www.turkhukuksitesi.com/showpost ... ostcount=2

Cevapla