Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku Tasarrufun İptali Davasında eksik harç tamamlanmaz ise ne olur ?

Tasarrufun İptali Davasında eksik harç tamamlanmaz ise ne olur ?

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

ufukbey55 Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 225


Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Açılmış Tasarrufun İptali Davasında Mahkeme ara kararında eksik harcın tamamlattırılması için davacı tarafa(yani bize) 2 haftalık süre verdi. Tasarrufun İptali Davasında eksik harç tamamlanmaz ise ne olur ?

NOT:Açtığım tasarrufun iptali davalarında ilk kez başıma böyle bir durum geldi.

Teşekkürler....


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


ufukbey55 yazdı:
Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;

Açılmış Tasarrufun İptali Davasında Mahkeme ara kararında eksik harcın tamamlattırılması için davacı tarafa(yani bize) 2 haftalık süre verdi. Tasarrufun İptali Davasında eksik harç tamamlanmaz ise ne olur ?

NOT:Açtığım tasarrufun iptali davalarında ilk kez başıma böyle bir durum geldi.

Teşekkürler....T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/10005
KARAR NO:2015/10920
KARAR TARİHİ:20.10.2015
MAHKEMESİ: Kumluca 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 18/12/2013
NUMARASI: 2009/398-2013/812


Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:


KARAR

Davacı vekili, davalı borçlu S.. T..'nün alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmaz hissesini 9.6.2008 tarihinde akrabası davalı C.. A..'a sattığını, taşınmazın halen borçlu tarafından kullanıldığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalı borçlu S.. T.. vekili, satış işleminin gerçek bir satış olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı C.. A.. savunma yapmamıştır.

Mahkemece iddia,savunma, toplanan delillere göre, 4.3.2013 tarihli celsede eksik harcın tamamlanması için davacı vekiline kesin süre verildiği, 14.6.2013 tarihli celsede eksik harcın yatırılmaması sebebiyle dosyanın Harçlar Kanununun ve HMK'nun 150.maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildiği, davacı vekilinin 8.7.2013 tarihli yenileme talebinde bulunduğu, ancak bu aşamada da eksik harcın tamamlanmadığı ve yine davacı vekilince 17.12.2013 tarihli dilekçeyle 17.147 TL üzerinden harcın tamamlanmasına karar verilmesini talep ettiği ancak bu talebin üç aylık yasal süre geçtikten sonra yapıldığı, Harçlar Kanununun 30.maddesi ve HMK'nun 150 maddesi gereğince sehven yenileme talebi kabul edilerek dosya işleme alınmış ise de üç aylık yasal süre içerisinde eksik harcın tamamlanmamış olması nedeniyle davanın 17.9.2013 tarihi itibarıyla açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK'nun 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Tasarrufun iptali davalarında harç; takip konusu alacak miktarı ile-eğer kati aciz belgesi düzenlenmiş ise aciz belgesindeki miktar ile-iptali istenen tasarrufun, tasarruf tarihindeki değeri karşılaştırılarak düşük olan değer üzerinden nispi olarak hesaplanması gerekir.

Somut olayda dava dilekçesinde dava değeri 25.000 TL(tapudaki satış bedeli) olarak gösterilmiş ve harç bu miktar üzerinden yatırılmıştır. Keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda iptali istenen tasarrufun, tasarruf tarihindeki değeri 206.297,00 TL olarak belirlendiğinden Mahkemece davacı vekiline 4.3.2013 tarihli duruşmada keşifte belirlenen değer üzerinden eksik harcın tamamlanması için kesin süre verilmiş, 14.6.2013 tarihli duruşmada eksik harç yatırılmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına, 18.12.2013 tarihli duruşmada ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir. Mahkemece davacı vekiline tasarruf değerinden daha düşük olan kati aciz belgesindeki değer üzerinden (kati aciz belgesindeki 67.519,35 TL'den dava dilekçesinde belirtilen 25.000,00 TL'nin mahsubu ile 42.519,35 TL üzerinden) eksik harcı tamamlaması için süre verilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu yöndeki ara kararın (206.297,00 TL üzerinden)hatalı oluşturulması ve hatalı ara karar uyarınca yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20.10.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön İcra ve İflas Hukuku