Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/2619 E. , 2016/13221 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2016/2619 E. , 2016/13221 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2016/2619 E. , 2016/13221 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, şantaj, yalan tanıklık, dolandırıcılık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanık ...'a yükletilen mağdurlar ... ve ...'e yönelik ayrı ayrı tehdit, sanıklar ..., ..., ...'a yükletilen mağdur ...'a karşı dolandırıcılık, sanıklar ..., ..., ..., ...'a yükletilen mağdur ....e karşı dolandırıcılık, sanıklar ..., ..., ...'a yükletilen mağdurlar ... ve ...'e karşı ayrı ayrı dolandırıcılık, sanıklar ..., ..., ...'a yükletilen mağdurlar ... ve ...'a karşı dolandırıcılık, sanık ...'a yükletilen yalan tanıklık eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve müdafiileri ile sanık ...'un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
2-Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik dolandırıcılık dışında kalan tehdit, şantaj, dolandırıcılık eylemlerinden kurulan hükümlerde ise;
Sanığa yükletilen tehdit, şantaj, dolandırıcılık eylemlerinden ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükümleri etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak,
Tekerrüre esas alınan mahkumiyetin, suç tarihinden sonra kesinleştiği, sanığın adli sicil kaydında, tekerrüre esas olabilecek başka mahkumiyetinin de bulunmadığı gözetilmeden, TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,
Yasaya aykırı ve sanık ... ve müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılıklar, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye aykırı olarak, tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bölümün karardan çıkarılması suretiyle DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hükümlerin, bu bağlamda ONANMASINA,
3-Sanıklar ..., ..., ... hakkında mağdur ...'e yönelik dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a-Kanun koyucunun TCK'nın 168. maddesinde düzenlediği etkin pişmanlık hükmünde mağdurun zararının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında giderilmiş olması durumlarında farklı indirim oranları öngörmesi karşısında, mağdurun zararının soruşturma aşamasında giderdiği kabul edilen sanıkların cezalarından orantılılık ve ölçülük ilkeleri göz önünde bulundurularak 1/2 oranından daha fazla miktarda indirim yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
b-Sanığın tekerrüre esas alınan mahkumiyetinin suç tarihinden sonra kesinleştiği, sanığın adli sicil kaydında, tekerrüre esas olabilecek başka mahkumiyetinin de bulunmadığı gözetilmeden, TCK'nın 58. maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı ve sanıklar ...,...... ve müdafilerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla