Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2236 E. , 2016/13209 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/2236 E. , 2016/13209 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

4. Ceza Dairesi 2014/2236 E. , 2016/13209 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, silah bulundurma, mala zarar verme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
A-Sanık ...'e yükletilen yasak silah bulundurma ve sanık ...'e yükletilen mala zarar verme eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı; böylece olaylara ilişkin sorunlarda gerekçenin yeterli bulunduğu;
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasalarda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Sanık ...'in mala zarar verme suçuna ilişkin cezanın yasal bağlamda uygulandığı,
Anayasa Mahkemesi'nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının, kapsam ve içerik itibariyle infaz aşamasında mahallinde gözetilebileceği,
Anlaşıldığından,
1-Sanık ...'in mala zarar verme eylemine ilişkin olarak ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Sanık ... hakkında yasak silah bulundurma suçundan kurulan hükmünde ise; tekerrüre esas alınan sabıkasına konu cezanın kesin nitelikte olduğunun ve TCK'nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ve sanık ...'in temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının, tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bölümün karardan çıkarılması suretiyle DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hükmün, bu bağlamda ONANMASINA,
B-Sanık ... hakkında tehdit suçundan verilen karara yönelik temyize gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, ele geçmeyen tabanca ile katılanı tehdit amaçlı olarak havaya ateş ettiğinin, mahkemece de kabul edilmesi karşısında; fiilin TCK'nın 106/2-a maddesindeki silahlı tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek aynı Kanunun 106/1-2. cümlesi uyarınca sair tehdit suçundan hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık ...'in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 06/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla